Prawo miejscowe

2016


Treść
Data ogłoszenia
Rok/Poz.
Uchwała nr XXI/185/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.12.2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

03.01.2017

2017/39
Uchwała nr XXI/183/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.

17.01.2017

2017/328
Uchwała nr XX/179/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.11.2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Osówcu.

07.12.2016

2016/4592
Uchwał nr XX/177/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.11.2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

07.12.2016

Uchwała nr XX/176/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.11.2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego.

07.12.2016

2016/4594
Uchwała nr XX/173/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parków wiejskich, miejsc rekreacji, skwerów i zieleńców położonych w Gminie Sicienko.

07.12.2016

2016/4595
Uchwała nr XIX/169/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 26.10.2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr 28, 29/1, 29/2, 30, 31, 34/7, 102/1, 102/5, 102/6, 102/8, 102/9, 102/10 i 89 w miejscowości Sicienko.

02.11.2016

2016/3679
Uchwała nr XVIII/157/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 31.08.2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

08.09.2016

2016/3057

Uchwała nr XVI/142/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.06.2016 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dąbrówka Nowa.

07.07.2016


2016/2400

Uchwała nr XVI/139/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.06.2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

07.07.2016

2016/2401
Uchwała nr XVI/135/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.06.2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sicienko.

07.07.2016

2016/2399
Uchwała nr XVI/130/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.06.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

07.07.2016

2016/2402
Uchwała nr XIII/115/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 24.02.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sicienku.
01.03.2016
2016/730
Uchwała nr XIII/114/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 24.02.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sicienku.
01.03.2016
2016/729


2015

Treść
Data ogłoszenia
Rok/Poz.
Uchwała nr XI/103/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
08.01.2016
2016/119
Uchwała nr XI/102/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sicienko.08.01.2016
2016/118
Uchwała nr XI/98/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2015 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sicienko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 08.01.2016
2016/117
Uchwała nr XI/97/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sicienko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.08.01.2016
2016/116
Uchwała nr XI/93/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2015 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Sicienko. 08.01.2016
2016/115
Uchwała nr XI/92/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.15.01.2016
2016/265
Uchwała nr X/88/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 02.12.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.16.12.2015
2015/4530
Uchwała nr X/87/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 02.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Sicienko.08.12.2015
2015/4245
Uchwała nr X/86/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 02.12.2015 r. w sprawie
w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
08.12.2015
2015/4244
Uchwała nr X/85/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 02.12.2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego.08.12.2015
2015/4243
Uchwała nr X/84/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 02.12.2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 08.12.2015
2015/4242
Uchwała nr X/83/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 02.12.2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków transportowych. 08.12.2015
2015/4241
Uchwała nr IX/77/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.10.2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
03.11.2015
2015/3287
Uchwała nr IX/72/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.10.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Sicienko.03.11.2015
2015/3286
Uchwała nr VIII/62/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 26.08.2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.02.09.2015
2015/2620
Uchwała nr VIII/58/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 26.08.2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn02.09.2015
2015/2619
Uchwała nr VIII/57/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 26.08.2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.02.09.2015
2015/2618
Uchwała nr VII/52/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 24.06.2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.01.07.2015
2015/2074
Uchwała nr VII/49/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 24.06.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.01.07.2015
2015/2073
Uchwała nr V/31/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.31.03.2015
2015/985
Uchwała nr V/30/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 25.03.2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.31.03.2015
2015/984
Uchwała nr IV/27/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 25.02.2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sicienko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.03.03.2015
2015/605


2014

Treść
Data
ogłoszenia

Rok/Poz.
Uchwała nr XLII/331/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 08.10.2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
13.10.2014
2014/2829
Uchwała nr XLI/329/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.08.2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sicienko na stałe obwody głosowania
02.09.2014
2014/2432
Uchwała nr XL/315/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 25.06.2014 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonczyn
01.07.2014
2014/1963
Uchwała nr XL/314/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 25.06.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
01.07.2014
2014/1962
Uchwała nr XL/311/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 25.06.2014 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu
01.07.2014
2014/1961
Uchwała nr XL/310/14 Rady Gminy Sicienko z 25.06.2014 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Sicienko
01.07.2014
2014/1960
Uchwała nr XXXVII/293/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.04.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium dla dzieci i młodzieży za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i w sporcie
07.05.2014
2014/1501
Uchwała nr XXXV/284/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 31.03.2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sicienko na stałe obwody głosowania
03.04.2014
2014/1084
Uchwała nr XXXV/283/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 31.03.2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
03.04.2014
2014/1083
Uchwała nr XXXIII/273/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.01.2014 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
31.01.2014
2014/307
Uchwała nr XXXIII/271/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.01.2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
31.01.2014
2014/306

2013

                                            Treść                                                             
Data 
ogłoszenia  

Rok/Poz.
Uchwała nr XXXII/265/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
09.01.2014
2014/87
Uchwała nr XXXII/264/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sicienko na lata 2014 - 2017
23.01.2014
2014/212
Uchwała nr XXXII/261/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko
09.01.2014
2014/86
Uchwała nr XXXII/257/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2014 rok
09.01.2014
2014/88
Uchwała nr XXXI/253/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.11.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego
04.12.2013
2013/3900
Uchwała nr XXXI/252/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.11.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
04.12.2013
2013/3899
Uchwała nr XXXI/251/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.11.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
04.12.2013
2013/3898
Uchwała nr XXXI/250/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.11.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sicienko
04.12.2013
2013/3897
Uchwała nr XXXI/249/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.11.2013 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Osówiec
04.12.2013
2013/3896
Uchwała nr XXXI/247/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.11.2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego
04.12.2013
2013/3895
Uchwała nr XXX/243/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.10.2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium dla dzieci i młodzieży za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i w sporcie - zmieniona Uchwałą nr XXXVII/293/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.04.2014 r.
05.11.2013
2013/3249
Uchwała nr XXX/239/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.10.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Sicienko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
05.11.2013
2013/3248
Uchwała nr XXX/233/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.10.2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko
05.11.2013
2013/3247
Uchwała nr XXIX/229/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.08.2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych                                                           
           05.09.2013         
    
 2013/2765         
Uchwała nr XXIX/228/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.08.2013 w sprawie określania przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

05.09.2013

2013/2764

Uchwała nr XXVIII/217/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 26.06.2013 w sprawie ustalenia  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 

04.07.2013

Uchwała nr XXII/207/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 24.04.2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych

07.05.2013

Uchwała nr XXVII/202/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 24.04.2013 niezmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołów interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie


07.05.2013


Uchwała XXVI/201/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.03.2013 w zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi27.03.2013Uchwała nr XXV/197/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.02.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


05.03.2013


Uchwała nr XXV/196/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.02.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

05.03.2013
2012

TreśćData ogłoszenia Rok/Poz.
Uchwała nr XXII/177/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.12.2012 w sprawie podziału Gminy Sicienko na stałe obwody głosowania aktualizacja Uchwałą nr XLI/329/14 Rady Gminy Sicienko z 27.08.2014 r.                                                
 09.01.2013
2013/242
Uchwała nr XXII/176/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.12.2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2013 rok
      21.01.2013
2013/517
Uchwała nr XXI/171/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 05.12.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zezwoleń z podatku od środków transportowych 

11.12.2012

Uchwała nr XX/165/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 23.11.2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości- zmieniona Uchwałą  nr XXV/197/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.02.2013


29.112012Uchwała nr XX/164/12 Rady Gminy Sicienko z dnia  23.11.2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - zmieniona Uchwałą nr XXXI/252/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.11.2013 r.

29.11.2012

Uchwała nr XX/163/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 23.11.2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi- zmieniona Uchwałą nr XXVI/201/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.03.2013 r. oraz Uchwałą nr XXXI/251/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.11.2013 r.


23.11.2012


Uchwała nr XX/162/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 23.11.2012 w sprawie przyjęcia regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sicienko - zmieniona Uchwałą nr XXXI/250/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.11.2013

29.11.2012

2012/2975

Uchwała nr XX/161/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 23.11.2012 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zezwoleń z podatku od środków transportowych - zmieniona Uchwała nr XXI/171/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 05.12.2012 

29.11.2012

Uchwała nr XX/160/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 23.11.2012 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości
29.112012
2012/2973
Uchwała nr XIX/158/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.10.2012 w sprawie zmiany Statutu Gminy Sicienko  
13.11.2012
2012/2674
Uchwała nr XIX/157/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.10.2012 w sprawie podziału gminy Sicienko na okręgi wyborcze
09.11.2012
2012/2618
Uchwała nr XIX/153/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.10.2012 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca obiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania  zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

09.11.2012

Uchwała nr XIX/151/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.10.2012 w sprawie określania terminu częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zmieniona Uchwałą nr XXV/196/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.02.2013


09.11.2013

Uchwała nr XVIII/143/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.08.2012 w sprawie określania przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - zmieniona uchwałą nr XXIX/228/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.08.2013 oraz Uchwałą nr XXXII/265/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2013 r.

13.09.2012

Uchwała nr XVIII/137/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.08.2012 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sicienku

13.09.2012

Uchwała XVIII/136/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.08.2012 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sicienku 

13.09.2012

Uchwała nr XVII/134/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.08.2012  zmieniająca uchwale w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

27.06.2012

2012/1466

Uchwała nr XVII/131/12  Rady Gminy Sicienko z dnia 27.06.2012 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sicienko

09.07.2012

Uchwała nr XV/121/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 25.04.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi z zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów  komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 25.04.2012Uchwała nr XV/119/12 Rady Gminy Sicienko w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pawłówek
09.05.2012
2012/1073
Uchwała nr XIII/111/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.02.2012 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Rozlewisko Goncarzewy "

23.08.2012

Uchwała nr XIII/110/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.02.2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Teresin 

16.03.2012

2012/600

Uchwała nr XIII/109/2012  Rady Gminy Sicienko z dnia 29.02.2012 zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sicienko 

16.03.2012

Uchwała nr XIII/108/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.02.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Samsieczno

16.03.2012

Uchwała nr XIII/105/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.02.2012 w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków


04.04.2012


Uchwała nr XIII/104/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.02.2012 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych-zmieniona uchwałą nr XV/121/12Rady Gminy Sicienko z dnia 25.04.2012


21.03.2012


2011


Treść
Data ogłoszenia
Rok/Poz.
Uchwała nr XII/90/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.12.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagrodzeń nauczycieli 
18.012012
2012/62
Uchwała nr XII/89/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.12.2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2012 rok
18.01.2012
2012/61
Uchwała nr XI/78/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23.11.2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu północnej części miejscowości Pawłówek, który został objęty uchwałą Nr XIX 106/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lutego 2008r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2008 roku Nr 77,poz 12
20.12.2011
2011/3283
Uchwała nr X/76/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 26.10.2011 w sprawie ustanowienia pomników przyrody
20.01.2012
2012/84
Uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy Sicienko z dnia 26.10.2011 w sprawie utworzenia sołectwa Teresin
20.01.2012
2012/83
Uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 31.08.2011 w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
22.09.2011
2011/2002
Uchwała nr VII/54/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.06.2011 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych  na terenie Gminy Sicienko w latach 2011-2013
29.07.2011
2011/1432
Uchwała nr VII/50/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.06.2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
29.07.2011
2011/1431
Uchwała nr VII/49/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.06.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez publiczne oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko
29.07.2011
2011/1430
Uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.06.2011 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, przyznawania zezwoleń od obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizacyjnych w ramach stosunku pracy obowiązki określane dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko - zmieniona Uchwałą nr XXXII/261/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2013 r.
29.07.2011
2011/1429
Uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.04.2011 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów oświatowych
13.06.2011
2011/1170
Uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.04.2011 w sprawie ustalenia planu sieci oraz określania granic obwodowych publicznych szkól podstawowych i gimnazjów prowadzących przez Gminę Sicienko 
13.06.2011
2011/1169
Uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.04.2011 w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko
13.06.2011
2011/1168
Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23.02.2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie oraz  szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Sicienko- zmieniona Uchwałą nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Sicienko z dnia 24.04.2013 r. 23.03.2011

2011/517

Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 22.03.2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 
23.03.2011
2011/516
Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23.02.2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2011 rok
23.03.2011
2011/515

2010Treść
Data
ogłoszenia

 Nr/Poz.
Uchwała nr XLIX/388/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca  uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zielonczyn
22.12.2010
209/2919
Uchwała nr XLIX/387/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca  uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada - Ugoda
22.12.2010
209/2918
Uchwała nr XLIX/386/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojnowo
22.12.2010
209/2917
Uchwała nr XLIX/385/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzchucinek
22.12.2010
209/2916
Uchwała nr XLIX/384/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzchucice
22.12.2010
209/2915
Uchwała nr XLIX/383/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzemiętówko
22.12.2010
209/2914
Uchwała nr XLIX/382/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzemiętowo
22.12.2010
209/2913
Uchwała XLIX/381/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczutki
22.12.2010
209/2912
Uchwała nr XLIX/380/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strzelewo
22.12.2010
209/2911
Uchwała nr XLIX/379/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sicienko
22.12.2010
209/2910
Uchwała nr XLIX/378/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Samsieczno
22.12.2010
209/2909
Uchwała nr XLIX/377/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pawłówek
22.12.2010
209/2908
Uchwała nr XLIX/376/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osówiec
22.12.2010
209/2907
Uchwała nr XLIX/375/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowaczkowo
22.12.2010
209/2906
Uchwała nr XLIX/374/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Murucin
22.12.2010
209/2905
Uchwała nr XLIX/373/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mochle
22.12.2010
209/2904
Uchwała nr XLIX/372/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łukowiec
22.12.2010
209/2903
Uchwała nr XLIX/371/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kruszyn
22.12.2010
209/2902
Uchwała nr XLIX/370/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gliszcz
22.12.2010
209/2901
Uchwała nr XLIX/369/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka Nowa
22.12.2010
209/2900
Uchwała nr XLIX/362/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

29.11.2010

181/2384
Uchwała nr XLIX/360/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


29.11.2010181/2382

Uchwała nr XLIX/353/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli

29.11.2010


181/2378

Uchwała nr XLVIII/343/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 25.08.2010 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Sicienko

08.09.2010


143/1793

Uchwała nr XLVII/338/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.06.2010 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kruszyn

16.08.2010


129/1659

Uchwała nr XLVII/333/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.06.2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg zmieniona uchwałą nr XL/314/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 25.06.2014


20.08.2010133/1695Wytworzył: Katarzyna Batka,Biuro Rady Gminy (3 października 2013)
Opublikował: Paulina Lackowska (3 października 2013, 10:39:29)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Batka (25 stycznia 2017, 12:35:16)
Zmieniono: Aktualizacja rejestru uchwał - dodano 2016 rok

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4223

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij