Wybory ławników


Informacja na temat zasad zgłaszania kandydatów na ławników
oraz obowiązków ławnika sądowego
 
Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.).

Wyciąg z ustawy (79kB) pdf

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (58kB) pdf

I. Zasady zgłaszania kandydatów i wyboru ławników sądowych

Ławnikiem może być wybrana osoba, która:
  1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2)  jest nieskazitelnego charakteru,
  3)  ukończyła 30 lat,
  4)  jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  5)  nie przekroczyła 70 lat,
  6)  jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ponadto do orzekania w sprawach w zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wskazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Nie mogą natomiast ławnikiem zostać:
  1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
  2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
  3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
  4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
  5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
  6) duchowni,
  7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
  8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
  9) radni gminy, powiatu i województwa.
 
Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Kandydatów zgłasza się Radzie Gminy Sicienko, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko.
Ostateczny termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku.
 
Kandydatów na ławników zgłaszać mogą (prócz prezesów właściwych sądów):
1) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
2) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
Zgłoszenia dokonuje się na karcie zgłoszenia, która została określona przez wspomniane powyżej rozporządzenie. Wzór karty zgłoszenia dostępny jest również w Urzędzie Gminy w Sicienku, a także za pośrednictwem Internetu, na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości  www.ms.gov.pl.
 
Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego (101kB) plik
 
Do zgłoszenia dołącza się:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. – lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego,
 
Dokumenty wymienione w pkt. od 1 do 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 
Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika (13kB) word  
 
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
 
Kandydat ponosi koszty związane z wydaniem informacji z Krajowego Rejestru oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego.
Koszty opłat za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
 
Należy właściwie wypełnić kartę zgłoszenia kandydata na ławnika, załączyć wszystkie wymagane dokumenty i złożyć wniosek w terminie do 30 czerwca 2015 roku. Zgłoszenie, które nie spełnia wymagań formalnych określonym rozporządzeniem lub wpłynęło do Rady Gminy po upływie terminu, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. 
 
Rada Gminy zasięgnie od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Zgłoszenia oceni zespół ds. wyboru ławników powołany przez Radę Gminy Sicienko. Zespół przedstawi na sesji Rady Gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
 
Następnie, najpóźniej w październiku 2015 roku, Rada Gminy dokona wyboru ławników na kadencję 2016-2019.
 

Wytworzył: Magdalena Kluska, Sekretarz Gminy (10 czerwca 2015)
Opublikował: Magdalena Kieras (10 czerwca 2015, 11:40:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1799

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij