Uchwała nr IV/ 21 /02Rada Gminy Sicienkoz dnia 30 grudnia 2002w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 147 z 2002 roku poz. 1231, zm. Dz.U. Nr 167 poz. 1372).

Uchwała nr IV/ 21 /02
Rada Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2002


w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 147 z 2002 roku poz. 1231, zm. Dz.U. Nr 167 poz. 1372).


 

R a d a  G m i n y
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 4

Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podjęcie uchwały o przyjęciu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest niezbędne w celu prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, które należą do zadań własnych gmin. Realizacja zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.

 

                                                 Przewodniczący 
                                                Rady Gminy Sicienko

                                                Marek Nadolny

 

Załącznik nr 1 - 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok (67kB) word

metryczka


Opublikował: Anna Iwaniuk (19 września 2003, 14:07:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2805