Uchwała nr II/ 16 /02Rady Gminy Sicienkoz dnia 4 grudnia 2002w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIII/141/96 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 kwietnia 1996 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w SicienkuNa podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Uchwała nr II/ 16 /02
Rady Gminy Sicienko
z dnia 4 grudnia 2002


w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIII/141/96 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 kwietnia 1996 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienku

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)


 

R a d a  G m i n y  S i c i e n k o
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr XXIII/141/96 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 kwietnia 1996 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienku.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi  wżycie z dniem ogłoszenia. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z artykułem 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny nadany przez Wójta w drodze zarządzenia. Poprzednio uchwalenie regulaminu organizacyjnego należało do kompetencji Rady Gminy. Wobec tego uchyla się uchwałę Rady gminy w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego urzędu gminy. Po ogłoszeniu przedmiotowej uchwały Wójt Gminy Sicienko w drodze zarządzenia nada regulamin organizacyjny tut. Urzędu.

 

                                             Przewodniczacy 
                                            Rady Gminy Sicienko

                                            Marek Nadolny 
 

metryczka


Opublikował: Anna Iwaniuk (19 września 2003, 14:51:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2856