Uchwała nr III/ 19 /02Rady Gminy Sicienkoz dnia 17 grudnia 2002w sprawie: zmiany uchwały nr II/13/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek leśny.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6, ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682)

Uchwała nr III/ 19 /02
Rady Gminy Sicienko
z dnia 17 grudnia 2002


w sprawie: zmiany uchwały nr II/13/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek leśny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6, ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682)
R a d a  G m i n y  S i c i e n k o
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr II/13/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek leśny wprowadza się następujące zmiany:

§ 3 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

  1. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
  2. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i ma ona zastosowanie poczynając od roku podatkowego 2003.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                   Przewodniczący
                                                  Rady Gminy Sicienko

                                                   Marek Nadolny

 

metryczka


Opublikował: Anna Iwaniuk (22 września 2003, 08:08:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2655