Uchwała nr III/ 18 /02Rady Gminy Sicienkoz dnia 17 grudnia 2002w sprawie: zmiany uchwały nr II/12/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6, ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach o i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)

Uchwała nr III/ 18 /02
Rady Gminy Sicienko
z dnia 17 grudnia 2002


w sprawie: zmiany uchwały nr II/12/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6, ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach o i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)
R a d a  G m i n y  S i c i e n k o
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr II/12/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

§ 3 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

  1. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
  2. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i ma ona zastosowanie poczynając od roku podatkowego 2003.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                               Przewodniczący
                                                              Rady Gminy Sicienko

                                                              Marek Nadolny

 

 

metryczka


Opublikował: Anna Iwaniuk (22 września 2003, 08:25:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2691