Uchwała nr III/ 17 /02Rady Gminy Sicienkoz dnia 17 grudnia 2002w sprawie: zmiany uchwały nr II/11/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolnyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6a, ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 roku Nr 94, poz. 431 z późn. zm.)

Uchwała nr III/ 17 /02
Rady Gminy Sicienko
z dnia 17 grudnia 2002


w sprawie: zmiany uchwały nr II/11/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6a, ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 roku Nr 94, poz. 431 z późn. zm.)


 

R a d a  G m i n y  S i c i e n k o
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr II/11/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny wprowadza się następujące zmiany:

§ 3 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

  1. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
  2. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i ma ona zastosowanie poczynając od roku podatkowego 2003.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                     Przewodniczący
                                                     Rady Gminy Sicienko

                                                     Marek Nadolny

metryczka


Opublikował: Anna Iwaniuk (22 września 2003, 08:32:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2644