Uchwała nr II/ 15 /02Rady Gminy Sicienkoz dnia 4 grudnia 2002w sprawie: ustalenia stawki podatku od posiadania psów oraz zwolnienia z tego podatku wszystkich psów będących własnością mieszkańców Gminy SicienkoNa podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2, pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) , art. 14 pkt. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późn. zm. Oraz art. 4 ust. 1, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.u. nr 62, poz. 718)

Uchwała nr II/ 15 /02
Rady Gminy Sicienko
z dnia 4 grudnia 2002


w sprawie: ustalenia stawki podatku od posiadania psów oraz zwolnienia z tego podatku wszystkich psów będących własnością mieszkańców Gminy Sicienko

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2, pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) , art. 14 pkt. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późn. zm. Oraz art. 4 ust. 1, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.u. nr 62, poz. 718)


 

R a d a  G m i n y  S i c i e n k o
uchwala, co następuje:

§ 1

Wysokość podatku od posiadania psów wynosi 5 zł od każdego psa.

§ 2

Zwalnia się z podatku od posiadania psów wszystkie psy będące własnością mieszkańców Gminy Sicienko.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi.

§ 4

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i ma ona zastosowanie poczynając od roku podatkowego 2003.

§ 5

Traci moc Uchwała XXX/239/01 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów oraz zwolnienia mieszkańców Gminy Sicienko z podatku od posiadania psów.


                                               Przewodniczący
                                             Rady Gminy Sicienko

                                              Marek Nadolny

metryczka


Opublikował: Anna Iwaniuk (22 września 2003, 08:38:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2903