Uchwała nr II/ 14 /02Rady Gminy w Sicienkuz dnia 4 grudnia 2002w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 az późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późń. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13, ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. nr 62, poz. 718)

Uchwała nr II/ 14 /02
Rady Gminy w Sicienku
z dnia 4 grudnia 2002


w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 az późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późń. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13, ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. nr 62, poz. 718)
R a d a  G m i n y  S i c i e n k o

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Określa się wysokość stawek od środków transportowych:

 

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej  masie całkowitej:

a)      od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

b)      powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie       

c)   powyżej 9 ton a poniżej 12 ton  

-    354,- zł

-     666- zł

-    770,- zł

 

                                               

2. od samochodów ciężarowych, które posiadają osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równorzędne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton

-          o liczbie osi – dwie                                           

b)   równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 18 ton

-          o liczbie osi – dwie

c)   równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 23 ton

-          o liczbie osi – trzy        

d)   równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 26 ton

-          o liczbie osi – trzy

e)   równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 27 ton

-          o liczbie osi – cztery i więcej

f)   równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 32 ton

-          o liczbie osi – cztery i więcej                 

 

-     842,- zł

 

-     894,- zł

 

-  1.050,- zł

 

-  1.362,- zł

 

-  1.362,- zł

 

-  1.518,- zł

 

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton

-          o liczbie osi – dwie       

b)   równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 18 ton

-          o liczbie osi – dwie       

c)   równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 23 ton

-          o liczbie osi – trzy                                

d)   równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 26 ton

-          o liczbie osi – trzy        

e)   równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 27 ton

-          o liczbie osi – cztery i więcej     

f)   równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 32 ton

-          o liczbie osi – cztery i więcej                             

 

-     842,- zł

 

-   1.050,- zł

 

-   1.258,- zł

 

-   1.570,- zł

 

-  1.570,- zł 

 

-  2.246,- zł

 

4. od ciągników  siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a)   od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                   

-    874,- zł

 

5. od ciągników  siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, które posiadają osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równorzędne, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton

-          o liczbie osi – dwie

b)   równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 40 ton

-          o liczbie osi – dwie       

c)   równej lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 44 ton

-          o liczbie osi – trzy

 

-  1.456,- zł

 

-  1.456,- zł

 

-  1.560,- zł

 

6. od ciągników  siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton

-          o liczbie osi – dwie       

b)   równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 40 ton

-          o liczbie osi – dwie                                           

c)   równej lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 44 ton

-          o liczbie osi – trzy                                           

 

-  1.560,- zł

 

-  1.768,- zł

 

-  2.298,- zł     

 

7. od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a)   od 7 tony i poniżej 12 ton                           

            -    334,- zł

 

8. od przyczep i naczep, które posiadają osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równorzędne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton

-          o liczbie osi – jedna                  

b)   równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 36 ton

-          o liczbie osi – dwie

c)   równej lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 44 ton

-          o liczbie osi – dwie       

d)   równej lub wyższej niż  36 ton, a mniejszej niż 44 ton

-          o liczbie osi – trzy                    

 

-    344,- zł

 

-    780,- zł

 

-  1.050,- zł

 

 -    864,- zł                 

9. od przyczep i naczep, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton

-          o liczbie osi – jedna      

b)   równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 36 ton

-          o liczbie osi – dwie                   

c)   równej lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 44 ton

-          o liczbie osi – dwie                               

d)   równej lub wyższej niż  36 ton, a mniejszej niż 44 ton

-          o liczbie osi – trzy                                

 

-     520,- zł

 

-  1.176,- zł

 

-  1.550,- zł

 

-  1.164,- zł                

 

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)   mniejszej niż 30 miejsc       

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc                            

-     874,- zł

-  1.394,- zł

 

§ 2

 

Określa się wysokość stawek od środków transportowych dla pojazdów wyprodukowanych w 1990 roku oraz później:

 

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej  masie całkowitej:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie       

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                           

c)   powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                

-     344,- zł

-     656,- zł

-     760,- zł

 

2. od samochodów ciężarowych, które posiadają osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równorzędne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton

-          o liczbie osi – dwie

b)   równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 18 ton

-          o liczbie osi – dwie       

c)   równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 23 ton

-          o liczbie osi – trzy        

d)   równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 26 ton

-          o liczbie osi – trzy        

e)   równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 27 ton

-          o liczbie osi – cztery i więcej     

f)   równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 32 ton

-          o liczbie osi – cztery i więcej

 

-     832,- zł

 

-     884,- zł

 

-  1.040,- zł

 

-  1.352,- zł

 

-  1.352,- zł 

 

-  1.508,- zł

 

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton

-          o liczbie osi – dwie       

b)   równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 18 ton

-          o liczbie osi – dwie       

c)   równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 23 ton

-          o liczbie osi – trzy        

d)   równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 26 ton

-          o liczbie osi – trzy                    

e)   równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 27 ton

-          o liczbie osi – cztery i więcej     

f)   równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 32 ton

-          o liczbie osi – cztery i więcej     

 

-     832,- zł

 

-  1.040,- zł

 

-  1.248,- zł

 

-  1.560,- zł

 

-  1.560,- zł 

 

-  2.236,- zł

 

4. od ciągników  siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a)   od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                   

-     864,- zł

 

5. od ciągników  siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, które posiadają osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równorzędne, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton

-          o liczbie osi – dwie       

b)   równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 40 ton

-          o liczbie osi – dwie       

c)   równej lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 44 ton

-          o liczbie osi – trzy                    

 

-  1.446,- zł

 

-  1.446,- zł

 

-  1.550,- zł

                                               

6. od ciągników  siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton

-          o liczbie osi – dwie

b)   równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 40 ton

-          o liczbie osi – dwie       

c)   równej lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 44 ton

-          o liczbie osi – trzy

 

-  1.550,- zł

 

-  1.758,- zł

 

-  2.288,- zł     

 

7. od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a)   od 7 tony i poniżej 12 ton               

-    322,- zł

 

8. od przyczep i naczep, które posiadają osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równorzędne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton

-          o liczbie osi – jedna

b)   równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 36 ton

-          o liczbie osi – dwie       

c)   równej lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 44 ton

-          o liczbie osi – dwie       

d)   równej lub wyższej niż  36 ton, a mniejszej niż 44 ton

-          o liczbie osi – trzy        

 

-     332,- zł

 

-     770,- zł

 

-  1.040,- zł

 

-     852,- zł        

 

       

9. od przyczep i naczep, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton

-          o liczbie osi – jedna

b)   równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 36 ton

-          o liczbie osi – dwie                   

c)   równej lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 44 ton

-          o liczbie osi – dwie       

d)   równej lub wyższej niż  36 ton, a mniejszej niż 44 ton

-          o liczbie osi – trzy                                

 

-     510,- zł

 

-  1.164,- zł

 

-  1.540,- zł

 

-  1.154,- zł   

 

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc                                               

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc                 

-    864,- zł

-  1.384,- zł

 

§ 3

 

Określa się wysokość stawek od środków transportowych dla pojazdów posiadających katalizatory:

 

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej  masie całkowitej:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                         

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie               

c)   powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                

-     312,- zł

-     624,- zł

-     728,- zł

 

2. od ciągników  siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a)   od 3,5 tony i poniżej 12 ton            

-     832,- zł

 

3. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)   mniejszej niż 30 miejsc       

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc

-      832,- zł

-   1.352,- zł

 

§ 4

 

Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek podstawowy Urzędu Gminy Sicienko w Banku Spółdzielczym w Sicienku nr 81421046-127-3600-1-0/1, w terminach określonych ustawowo.

 

 § 5

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi.

 

§ 6

 

Uchwałę  ogłasza  się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i ma ona zastosowanie poczynając od roku podatkowego 2003.

 

§ 7

 

Traci moc Uchwała nr XXX/237/2001 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 listopada 2001 roku ustalenia stawek  podatku od środków transportowych.

 

 

                                              Przewodniczący
                                               Rady Gminy Sicienko

 

                                              Marek Nadolny

metryczka


Opublikował: Anna Iwaniuk (24 września 2003, 10:34:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2513