Uchwała nr II/ 13 /02 Rady Gminy Sicienkoz dnia 4 grudnia 2002w sprawie: ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek leśnyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591), art. 6, ust. 9 ustawy z dnia 30października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682)

Uchwała nr II/ 13 /02
Rady Gminy Sicienko
z dnia 4 grudnia 2002


w sprawie: ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591), art. 6, ust. 9 ustawy z dnia 30października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682)
R a d a  G m i n y  S i c i e n k o
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustalić wzór informacji w sprawie podatku leśnego IL - 1 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustalić wzór deklaracji na podatek leśny DL - 1 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


                                                 Przewodniczący
                                                 Rady Gminy Sicienko

                                               Marek Nadolny

 

Pliki do pobrania:

metryczka


Opublikował: Anna Iwaniuk (24 września 2003, 10:44:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2459