Uchwała nr II/ 12 /02Rady Gminy Sicienkoz dnia 4 grudnia 2002w sprawie: ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591), art. 6, ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)

Uchwała nr II/ 12 /02
Rady Gminy Sicienko
z dnia 4 grudnia 2002


w sprawie: ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591), art. 6, ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)
R a d a  G m i n y  S i c i e n k o
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustalić wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN - 1 zgodnie z zał. nr 1.
2. Ustalić wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN - 1 zgodnie z zał. nr 2.

§ 2

1. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 4

1. Traci moc Uchwała nr XXXIV/258/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 kwietnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru wykazu dla potrzeb obliczenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych.


                                                           Przewodniczący
                                                          Rady Gminy Sicienko

                                                         Marek Nadolny

 

Pliki do pobrania:

metryczka


Opublikował: Anna Iwaniuk (24 września 2003, 10:57:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2793