Uchwała nr II/ 11 /02Rady Gminy Sicienkoz dnia 4 grudnia 2002w sprawie: ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolnyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 roku Nr 94, poz. 431 z późn. zm.)

Uchwała nr II/ 11 /02
Rady Gminy Sicienko
z dnia 4 grudnia 2002


w sprawie: ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 roku Nr 94, poz. 431 z późn. zm.)


 

R a d a  G m i n y  S i c i e n k o
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustalić wzór informacji w sprawie podatku rolnego IR - 1 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustalić wzór deklaracji na podatek  rolny DR - 1 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


                                                Przewodniczący
                                               Rady Gminy Sicienko

                                               Marek Nadolny


Pliki do pobrania:

metryczka


Opublikował: Anna Iwaniuk (24 września 2003, 11:04:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2568