Uchwała nr II/ 10 /02R a d y G m i n y S i c i e n k oz dnia 4 grudnia 2002w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2002 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2001 roku (M.P. Nr 51 poz..733) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. nr 62, poz. 718).

Uchwała nr II/ 10 /02
R a d y G m i n y S i c i e n k o
z dnia 4 grudnia 2002


w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2002 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2001 roku (M.P. Nr 51 poz..733) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. nr 62, poz. 718).


 

R a d a  G m i n y  S i c i e n k o
uchwala co następuje:

§ 1

Obniżyć średnią cenę skupu 1 q żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2002 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres  pierwszych  trzech kwartałów 2002 roku (M.P. Nr 51  poz. 733) i przyjąć kwotę 30,00 zł jako podstawę obliczenia podatku rolnego.  

§ 2

Podatek rolny płatny jest w kasie Urzędu Gminy, w Banku Spółdzielczym w Sicienku na rachunek podstawowy Urzędu Gminy nr 81421046-127-3600-1-0/1 lub do rąk sołtysa w terminach określonych ustawowo.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się  Wójtowi. 

§ 4

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma ona zastosowanie poczynając od roku podatkowego 2003.

§ 5

Traci moc Uchwała nr  XXX/235/2001 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego.

                                                        
                                                         Przewodniczący
                                                         Rady Gminy Sicienko

                                                        Marek Nadolny

metryczka


Opublikował: Anna Iwaniuk (24 września 2003, 11:21:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2638