Uchwała nr II/ 9 / 02Rady Gminy Sicienkoz dnia 4 grudnia 2002w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 1, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. nr 62, poz. 718).

Uchwała nr II/ 9 / 02
Rady Gminy Sicienko
z dnia 4 grudnia 2002


w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 1, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. nr 62, poz. 718).
R a d a  G m i n y  S i c i e n k o
uchwala, co następuje:


§ 1

Roczne stawki podatku od nieruchomości od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w następujących wysokościach:

Lp.

T R E ŚĆ

Stawka

1.

Od budynków mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

0,39 zł

2.

Od budynków  związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

 

 

13,50 zł

3.

Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym       od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

 

8,06zł

4.

Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia  usług  medycznych  od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

 

3,46 zł

5.

Od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

 2,92 zł

6.

Od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków  oraz rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody służących do zaopatrzenia w wodę wyłącznie mieszkańców Gminy Sicienko

 

1 % ich

wartości

7.

Od pozostałych budowli

2 % ich wartości

8.

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni

 

0,47 zł

9.

Od gruntów:

·          pod jeziorami,  zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

·          pozostałych od 1 m2 powierzchni

 

 

3,38zł

0,10 zł


§ 2

Podatek od nieruchomości płatny jest w kasie Urzędu Gminy, w Banku Spółdzielczym w Sicienku na rachunek podstawowy Urzędu Gminy nr 81421046-127-3600-1-0/1 lub do rąk sołtysa w terminach określonych ustawowo.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się  Wójtowi.

§ 4

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma ona zastosowanie poczynając od roku podatkowego 2003.


 
§ 5

Traci moc Uchwała nr XXX/234/2001 Rady Gminy Sicienko z dnia  28 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 

                                                        Przewodniczący
                                                        Rady Gminy Sicienko

                                                        Marek Nadolny

 

metryczka


Opublikował: Anna Iwaniuk (24 września 2003, 11:50:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2461