Uchwała nr II/ 8 /02Rady Gminy Sicienkoz dnia 4 grudnia 2002Zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/246/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 stycznia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok zmienioną: - Uchwałą Nr XXXIII/249/02 rady Gminy Sicienko z dnia 27 marca 2002 roku, - Uchwałą Nr XXXIV/257/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 kwietnia 2002 roku, - Uchwałą Nr XXXVI/268/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 czerwca 2002 roku, - Uchwałą Nr 94/02 Zarządu Gminy Sicienko z dnia 25 lipca 2002 roku, - Uchwałą Nr XXXVII/277/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 11 września 2002 roku, - Uchwałą Nr XXXVIII/282/02 rady Gminy Sicienko z dnia 9 października 2002 roku, - Uchwałą Nr 148/02 Zarządu Gminy Sicienko z dnia 25 października 2002 roku, Na podstawie art.. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zpóźn. zm.); art. 109, 110, 112, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

Uchwała nr II/ 8 /02
Rady Gminy Sicienko
z dnia 4 grudnia 2002


Zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/246/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 stycznia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok zmienioną: - Uchwałą Nr XXXIII/249/02 rady Gminy Sicienko z dnia 27 marca 2002 roku, - Uchwałą Nr XXXIV/257/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 kwietnia 2002 roku, - Uchwałą Nr XXXVI/268/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 czerwca 2002 roku, - Uchwałą Nr 94/02 Zarządu Gminy Sicienko z dnia 25 lipca 2002 roku, - Uchwałą Nr XXXVII/277/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 11 września 2002 roku, - Uchwałą Nr XXXVIII/282/02 rady Gminy Sicienko z dnia 9 października 2002 roku, - Uchwałą Nr 148/02 Zarządu Gminy Sicienko z dnia 25 października 2002 roku,

Na podstawie art.. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zpóźn. zm.); art. 109, 110, 112, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)


 

 

R a d a  G m i n y

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Zwiększenie dochodów o kwotę:

2.       Zwiększenie wydatków o kwotę

22.006 zł

22.006 zł

 

§ 2

 

W związku z powyższym:

-           § 1w/w Uchwały otrzymuje brzmienie:

 

1.       Ustala się dochody gminy w wysokości:

      (zgodnie z załącznikiem Nr 1)

2.       Ogólna kwota dochodów, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości

      (zgodnie z załącznikiem Nr 3)

2)      dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:

      (zgodnie z załącznikiem Nr 4)

3)       dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości:

4)      subwencję ogólną w wysokości:

      w tym:

a)      część podstawowa

      z tego kwota wyrównawcza

      kwota ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców

b)      część oświatowa

c)       część rekompensująca

12.105.445 zł

 

 

 

 

1.009.149 zł

 

 

 

 

352.203 zł

 

 

94.000 zł

6.085.073 zł

 

973.121 zł

969.293 zł

 

3.828 zł

4.723.605 zł

388.347 zł

 

-           § 2 w/w Uchwały otrzymuje brzmienie:

 

1.       Ustala się wydatki gminy w wysokości

      (zgodnie z załącznikiem Nr 2)

2.       Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1)      Wydatki bieżące na kwotę:

W tym na:

a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b)      dotacje dla podmiotów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy

c)       wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

d)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji samorządowej, na podstawie zawartych porozumień

e)      wydatki na obsługę długu gminy

f)        wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2)      Wydatki majątkowe na kwotę

       w tym na:

a)      wydatki inwestycyjne

3.       Deficyt budżetowy w wysokości

12.536.445 zł

 

 

 

10.963.983 zł

 

 

6.410.875 zł

 

 

35.200 zł

 

 

 

1.009.149 zł

 

 

 

403.291 zł

41.000 zł

 

 

 

99.000 zł

1.572.462 zł

 

1.572.462 zł

431.000 zł

 

-           § 7 w/w Uchwały otrzymuje brzmienie:

 

1.       Ustala się plan przychodów środków specjalnych w wysokości

      (zgodnie z załącznikiem Nr 14)

2.       Ustala się plan wydatków środków specjalnych

      (zgodnie z załącznikiem Nr 14)

 

212.587 zł

 

215.587 zł

 

-           § 11 w/w Uchwały otrzymuje brzmienie:

 

1.       Upoważnia się Wójta do dokonywania spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości

 

241.730 zł

2.       zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowi załącznik na 12.

 

-           Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3

 

1.       Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4

 

1.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.       Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Zmiany budżetu nastąpiły w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej. Nastąpił również wzrost dotacji celowej na realizację zadań własnych związanych z wypłatą podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli. Otrzymano dotację na realizację inwestycyjnych na drogach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dokonano także zmian dochodów własnych na podstawie analizy wykonania. W konsekwencji nastąpiło zwiększenie planu dochodów. Zmiany te powodują zwiększenie wydatków w zakresie realizacji powyższych zadań. Dokonano również przesunięć miedzy paragrafami wydatków według potrzeb po dokonaniu analizy wykonania.

 

                                                                                   Przewodniczący

                                                                                   Rady Gminy Sicienko

 

                                                                                  Marek Nadolny

 

 

 

Treść uchwały wraz z załącznikami do wglądu w Biurze Obsługi Rady Gminy, pok. 7a, tel. 52/ 58-70-757

metryczka


Opublikował: Anna Iwaniuk (24 września 2003, 12:35:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2283