Uchwała nr II/ 7 /02Rady Gminy Sicienkoz dnia 4 grudnia 2002w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu infiltracyjnego ujęcia wody w Osówcu, Gmina Sicienko (dla potrzeb ujęcia wody na rzece Brdzie na Czyżkówku w Bydgoszczy) obejmującego działki nr 450/1LP i nr 451/1LP oraz części działek nr 436/1LP, nr 437/1LP, 448/5LP, nr 449LP, nr 455/11LP i nr 456LP.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [tekst jednolity – Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zm. Z 2002 roku Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558] oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. z 1999 roku Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279 z 2000 roku Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 roku Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 roku, Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112]

Uchwała nr II/ 7 /02
Rady Gminy Sicienko
z dnia 4 grudnia 2002


w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu infiltracyjnego ujęcia wody w Osówcu, Gmina Sicienko (dla potrzeb ujęcia wody na rzece Brdzie na Czyżkówku w Bydgoszczy) obejmującego działki nr 450/1LP i nr 451/1LP oraz części działek nr 436/1LP, nr 437/1LP, 448/5LP, nr 449LP, nr 455/11LP i nr 456LP.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [tekst jednolity – Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zm. Z 2002 roku Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558] oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. z 1999 roku Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279 z 2000 roku Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 roku Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 roku, Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112]


 

R a d a  G m i n y
uchwala, co następuje:

Dział I
Przepisy merytoryczne


Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu infiltracyjnego ujęcia wody w Osówcu, Gmina Sicienko (dla potrzeb ujęcia wody na rzece Brdzie na Czyżkówku w Bydgoszczy) obejmującego działki nr 450/1LP i nr 451/1LP oraz części działek nr 436/1LP, nr 437/1LP, 448/5LP, nr 449LP, nr 455/11LP i nr 456LP w postaci rysunku planu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz ustaleń zawartych w niniejszej uchwale.

§ 2.1. Ustala się następującą zasadę dokładności odczytu obowiązujących linii na rysunku planu , o którym mowa w § 1, linie zbieżne z istniejącymi granicami podziałów geodezyjnych - w oparciu o dotychczasowe podziały, a pozostałe, w tym linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu - po osiach linii rysunku planu, z uwzględnieniem wymiarów podanych na rysunku planu.

2. Obowiązującymi elementami rysunku planu są:

 1. granice planu,
 2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu - ściśle określone,
 3. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu - orientacyjne (zasada wyznaczenia według § 4 pkt. 2 i 3),
 4. dopuszczalne miejsca wyprowadzania włączeń komunikacyjnych do dróg publicznych i leśnych oraz włączenia technologicznego poza teren,
 5. obowiązujące wymiarowanie odniesione do głównych elementów - orientacyjne (wewnętrzne) i obowiązujące (zewnętrzne),
 6. identyfikacyjne symbole terenów.

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. działce - rozumie się przez to działkę z numerem według ewidencji gruntów według stanu na dzień uchwalenia niniejszej uchwały;
 2. symbolu terenu - rozumie się przez to pomocnicze, identyfikacyjne oznaczenie terenów na rysunku planu i w tekście niniejszej uchwały w postaci numeru terenu, symbolu literowego wiodących funkcji terenów ustalonych w § 4 niniejszej uchwały, oraz znacznika "x" wskazującego tereny przeznaczone na cele publiczne.

§ 3. Na całym terenie objętym planem obowiązuje:

 1. wymóg uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu i projektów budowlanych z odpowiednim wojewódzkim oddziałem Służby Ochrony Zabytków i zapewnienie stałego nadzoru archeologicznego podczas prowadzonych wszelkich prac ziemnych,
 2. wymóg umożliwienia dostępu odpowiednim służbom do istniejących i planowanych (w tym po zmianie przebiegu istniejącej linii kablowej telekomunikacyjnej) na terenie urządzeń i obiektów linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych na wypadek awarii i w celach konserwacyjnych,
 3. wymagany wysoki reżim przy stosowaniu środków ochrony roślin w gospodarce leśnej mogących spowodować skażenie wód podziemnych i powierzchniowych,
 4. zakaz wznoszenia obiektów i wykonywania robót i czynności związanych z inwestycjami pomocniczymi lub towarzyszącymi, które mogą być zlokalizowane poza terenem objętym planem, a które mogą zmniejszyć przydatność wody lub wydajność ujęcia i urządzeń zaopatrzenia w wodę,
 5. zakaz lokalizowania i urządzania miejsc związanych z przechowywaniem stałym lub czasowym produktów, substancji i wszelkich odpadów mogących mieć negatywny wpływ na wodę gruntową i w stawach.

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe

§ 4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem J 44 WZ/RLx (o powierzchni orientacyjnie 145 ha) ustala się przeznaczenie na teren infiltracyjnego ujęcia wody dla potrzeb komunalnych, związanych bezpośrednio z ujęciem powierzchniowej na rzece Brdzie na Czyżkówku w Bydgoszczy, w tym obiektów i ciągów technologicznych obejmujących stawy infiltracyjne, rowy, dojazdy, sieci i urządzenia przesyłu wody (o powierzchni do 35,24 ha z koniecznością wyłączenia z produkcji leśnej)  oraz teren lasu ochronnego (powstałego w wyniku realizacji ww. elementów zagospodarowania ujęcia), z następującymi uwagami:

 1. warunkiem koniecznym do wydania pozwolenia na budowę ujęcia wody w przedmiotowym terenie jest ustanowienie odpowiednich stref ochronnych infiltracyjnego ujęcia wody, a do czasu ich ustanowienia:
  a) teren w całości pozostaje przeznaczony na las ochronny - adaptacja,
  b) pozostałe ustalenia niniejszego planu nie obowiązują, z wyjątkiem strefy "A" pełnej ochrony konserwatorskiej, o której mowa w pkt. 4, która odnosi się również do gospodarki leśnej,
 2. wielkość i geometria obiektów i ciągów technologicznych, których orientacyjny kształt przedstawiono na rysunku planu, których teren podlega wydzieleniu pod realizację ujęcia (oraz wyłączenia z produkcji leśnej), nie powinny powodować zajęcia obszaru większego niż 35 ha z całej powierzchni objętej ustaleniem , z uwzględnieniem uwarunkowań, o których mowa w pkt. 1, 3, 4 i 5;
 3. kształt terenów zajętych przez obiekty i ciągi technologiczne, o których mowa w pkt. 1, powinien uwzględniać wskazane minimalne odległości podane na rysunku planu;
 4. przy projektowaniu i realizacji obiektów i urządzeń, o których mowa w pkt. 1, należy uwzględnić ograniczenia związane ze strefą "A" pełnej ochrony konserwatorskiej, w obrębie której znajduje się obiekt tzw. "Wał Kujawski" - teren objęty strefą wyłączą pas terenu o szerokości 20,0 m (minimum) z wszelkich ingerencji inwestycyjnych mogących wpłynąć na zniszczenie chronionego obiektu, z wyłączeniem istniejących przejść - przejazdów istniejących duktami leśnymi, pod warunkiem uzgodnienia projektów związanych z nimi wszelkich prac z odpowiednim wojewódzkim oddziałem Służby Ochrony Zabytków;
 5. warunkiem dodatkowym do uruchomienia ujęcia wody na przedmiotowym terenie jest ekwiwalentne włączenie do areału gruntów leśnych LP terenów dotychczas przeznaczonych na cele rolnicze lub leśne, spełniających następujące warunki:
  a) powinny bezpośrednio przylegać do kompleksu leśnego Nadleśnictwa Żołędowo,
  b) powierzchnia terenów ekwiwalentnych nie powinna być mniejsza od powierzchni terenów zajętych pod budowę infiltracyjnego ujęcia wody (nie mniej niż 150 ha),
  c) powinny być położone w miejscowości Osówiec gmina Sicienko,
  d) w przypadku braku możliwości pełnego spełnienia warunków określonych w pkt. "c" dopuszcza się włączenie terenów w innych miejscowościach po akceptacji Nadleśnictwa Żołędowo, w granicach zasięgu terytorialnego nadleśnictwa,
 6. dopuszcza się podział terenu objętego planem związany z realizacją infiltracyjnego ujęcia wody oraz jego etapowaniem,
 7. przebudowa - zmiana trasy przebiegu istniejącej linii kablowej telekomunikacyjnej wymaga uzgodnienia z jej właścicielem na etapie przygotowania inwestycji, co do wyboru jednego z dwóch wariantów nowej trasy, których orientacyjne odniesienie do planowanych inwestycji przedstawiono na rysunku planu symbolami T1 i T2;
 8. szata roślinna lasu poza obszarem wydzielonym pod urządzenia uzdatniania wody, wraz z towarzyszącymi (grunty wyłączone z produkcji leśnej), powinna być na bieżąco kontrolowana pod kontem utrzymania odpowiedniego składu gatunkowego przystosowanego do częściowo zmienionych warunków wodnych w celu utrzymania ciągłości ekosystemu leśnego,
 9. wymóg ogrodzenia terenu (zamykającego dostęp publiczny do terenu ujęcia wody), które powinno uwzględniać możliwość przemieszczania się przez nie małych zwierząt,
 10. obsługowe włączenie ciągu komunikacji wewnętrznej do przyległej drogi publicznej może być zrealizowane wyłącznie w miejscu wskazanym na rysunku planu - A1;
 11. dodatkowe zorganizowane włączenia awaryjne do przyległych dróg leśnych mogą być zrealizowane w miejscach wskazanych na rysunku planu - A2 i A3;
 12. włączenia technologiczne oznaczone na rysunku planu symbolem B1 dotyczy wyłącznie sieci przesyłowych związanych z ujęciem wody;
 13. zakaz realizacji wszelkiej zabudowy niezwiązanej bezpośrednio z urządzeniami ujęcia wody z wyjątkiem sieci technicznego uzbrojenia  i przesyłowych telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
 14. wszelkie działania inwestycyjne mogące ingerować bezpośrednio w sposób gospodarowania terenami leśnymi wymagają uzgodnienia z Nadleśnictwem, któremu podlega przedmiotowy teren leśny;
 15. eksploatacja stawów infiltracyjnych  nie może spowodować niebezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt na przyległych terenach;
 16. technologia prowadzonej eksploatacji stawów infiltracyjnych nie może wywoływać przekroczenia norm prawnych, na granicach sąsiednich terenów zabudowy mieszkaniowej w zakresie zanieczyszczeń, zwłaszcza hałasu i innych odmian fal;
 17. obowiązek zdjęcia i zabezpieczenia wierzchniej warstwy humusu ze ściółką leśną do głębokości minimum 30 cm przed przystąpieniem do realizacji stawów i innej ingerencji w grunt oraz jej wykorzystanie zgodnie z uzgodnieniem z odpowiednim Nadleśnictwem;
 18. realizacja infiltracyjnego ujęcia wody powinna uwzględnić możliwość przeprowadzenia w przyszłości trasy dwutorowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, planowanej wzdłuż północnej strony planowanej drogi zbiorczej równoległej do ul. Deszczowej (poza granicami planu);

§ 5. Na terenie, o którym mowa w § 4obowiazują następujące zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną:

 1. dostawa wody do stawów infiltracyjnych - z projektowanej sieci wodociągowej, poprowadzonej z powierzchniowego ujęcia wody na rzece Brdzie,
 2. odprowadzenie wody z barier ujęcia do stacji uzdatniania na Czyżkówku w Bydgoszczy projektowaną siecią wodociągową poprowadzoną w ciągach technologicznych,
 3. oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej,
 4. zasilanie w energię elektryczną z projektowanej kablowej linii niskiego napięcia , wyprowadzonej z istniejącej sieci transformatorowej położonej poza terenem opracowania planu na terenach stacji wodociągowej w Bydgoszczy oraz projektowanych na terenie objętym planem w ramach ciągów technologicznych ujęcia,
 5. obowiązek udostępnienia zbiorników infiltracyjnych do celów przeciwpożarowych odpowiednim służbom ratownictwa.

Rozdział 3
Skutki prawne

§ 6. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia niniejszej uchwały uchwala się zero.

Dział II
Przepisy końcowe

Rozdział 4
Przepisy uchylające

§ 7. Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko uchwalony uchwałą Nr XV/98/92 Rady Gminy Sicienko z dnia 01.12.1992 roku [ogłoszoną w Dz.Urz. Woj. bydg. Nr 2, poz. 20 z 16.02.1993 r. ze zm. W Dz. Urz. Woj. Bydg. Z 1993 r. Nr 8, poz. 76 i 119 oraz Nr 13, poz. 177, z 1994 r. Nr 1, poz. 9, Nr 11, poz. 111, Nr 15, poz. 172 i 173, Nr 16, poz. 192 i 193, Nr 17, poz. 250 i Nr 20, poz. 312; z 1996 r. Nr 3, poz. 18; z 1997 r. Nr 7, poz. 36, 37 i 38, Nr 35, poz. 192 i Nr 37, poz. 199; z 1998 r. Nr 2, poz. 6, Nr 9, poz. 42 i Nr 16, poz. 67; w Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. Z 1999 r. Nr 24, poz. 151, 152 i 154 oraz Nr 65, poz. 735, 736 i 737; z 2001 r. Nr 7, poz. 51, 52, 53, 54 i 55 oraz Nr 15, poz. 213 i 214] z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, wyłącznie w zakresie ustaleń dotyczących terenu we wsi Osówiec, o którym mowa w § 1, będącego dotychczas lasem ochronnym.

Rozdział 5
Przepisy dostosowujące - zmiany porządkowe w dotychczas
obowiązujących przepisach

§ 8. Poleca się nanieść na rysunek i tekst planu, o którym mowa w § 7, porządkowe zapisy określające zakres obowiązywania niniejszej uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Sicienko.

Rozdział 6
Przepisy o wejściu uchwały w życie

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

                                             Przewodniczący
                                            Rady Gminy Sicienko

                                          Marek Nadolny


 

Uchwała wraz z załącznikami dostępna jest w Urzędzie Gminy w Sicienku, Biuro Obsługi Rady, pok. nr 7a, tel. 52/ 58-70-757

 

metryczka


Opublikował: Anna Iwaniuk (24 września 2003, 15:25:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2920