Uchwała nr I/ 6 /02Rady Gminy Sicienkoz dnia 19 listopada 2002w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnychNa podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591)

Uchwała nr I/ 6 /02
Rady Gminy Sicienko
z dnia 19 listopada 2002


w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591)


 

R a d a  G m i n y  S i c i e n k o
uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustalić dietę dla radnych Gminy Sicienko w wysokości 70,00 zł.
 2. Dieta przysługuje za każdy dzień, w którym radny brał udział w Sesjach Rady Gminy, posiedzeniach komisji rady, dyżurach, lustracjach.
 3. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży w celach służbowych według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.)
 4. W przypadku zbiegu uprawnień do diety z tytułu wykonywania kilku czynności, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, w ciągu dnia przysługuje tylko jedna dieta.

§ 2

 1. Przyznać Przewodniczącemu Rady gminy Sicienko miesięczną dietę w wysokości 12 diet radnego za wykonanie wszelkich obowiązków związanych z pełnioną funkcją w szczególności za udział w sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach komisji Rady.
 2. Przewodniczącemu Rady Gminy przysługuje zwrot kosztów podróży w celach służbowych według zasad określonych  w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.). Środek właściwy do odbycia podróży służbowej określa Wiceprzewodniczący Rady Gminy w poleceniu wyjazdu służbowego.
 3. Przyznać Przewodniczącemu Rady Gminy miesięczny ryczałt za korzystanie z telefonu komórkowego dla celów służbowych w wysokości 100 zł miesięcznie.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4

Tracą moc następujące uchwały:

 1. Uchwała nr XXIV/196/01 Rady Gminy Sicienko z dnia 21 lutego 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków komisji Rady Gminy nie będących radnymi i członków Zarządu Gminy,
 2. Uchwała nr XXXV/267/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 15 maja 2002 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków komisji Rady gminy nie będących radnymi i członków Zarządu Gminy,

§ 5

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


U z a s a d n i e n i e

W związku z rozpoczęciem kadencji nowej Rady Gminy przyjęta zostaje uchwała regulująca zasady wypłacania diet oraz ich wysokość.

 

                                        Przewodniczący
                                       Rady Gminy Sicienko

                                       Marek Nadolny

 

metryczka


Opublikował: Anna Iwaniuk (25 września 2003, 08:19:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2809