Uchwała nr I/ 5 /02Rady Gminy Sicienkoz dnia 19 listopada 2002w sprawie: zasad wynagradzania Wójta Gminy SicienkoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) oraz § 3 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 61, poz. 707 z późn. zm.)

Uchwała nr I/ 5 /02
Rady Gminy Sicienko
z dnia 19 listopada 2002


w sprawie: zasad wynagradzania Wójta Gminy Sicienko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) oraz § 3 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 61, poz. 707 z późn. zm.)


 

R a d a  G m i n y  S i c i e n k o
uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustalić wynagrodzenie Wójta Gminy Sicienko w sposób następujący:
  1. miesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego wg XX kategorii zaszeregowania w maksymalnej kwocie,
  2. miesięczna stawka dodatku funkcyjnego wg kategorii 8 stawek dodatku funkcyjnego w maksymalnej kwocie,
  3. dodatek za wysługę lat wg okresu zatrudnienia
  4. dodatek specjalny w wysokości do 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - na wniosek Przewodniczącego rady Gminy. Dodatek przyznaje się na czas określony nie dłuższy niż rok.

§ 2

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała nr XiX/161/2000 Rady Gminy Sicienko z dnia 18 października 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania Wójta Gminy Sicienko.


U z a s a d n i e n i e

W związku z wyborem Wójta Gminy Rada Gminy ustala wynagrodzenie dla nowo wybranego Wójta miny. Podczas pierwszej Sesji Wójt złożył ślubowanie wobec Rady i objął swoje obowiązki. Dla określenia zasad wynagradzania Wójta przyjęta została niniejsza uchwała.                                                    Przewodniczący
                                                     Rady Gminy Sicienko

                                                   Marek Nadolny

metryczka


Opublikował: Anna Iwaniuk (25 września 2003, 08:26:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2680