Uchwała nr I/ 4 /02Rady Gminy Sicienkoz dnia 19 listopada 2002w sprawie: składów osobowych oraz zadań komisji stałych Rady Gminy SicienkoNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Uchwała nr I/ 4 /02
Rady Gminy Sicienko
z dnia 19 listopada 2002


w sprawie: składów osobowych oraz zadań komisji stałych Rady Gminy Sicienko

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


 

R a d a  G m i n y  S i c i e n k o
uchwala, co następuje:


§ 1

Powołać następujący skład komisji stałych rady Gminy Sicienko:

 1. Komisja Rewizyjna
  1. Irena Mocna
  2. Urszula Ruprich
  3. Roman Szewczykowski
 2. Komisja Kultury i Spraw Obywatelskich
  1. Grzegorz Kozioł
  2. Bartłomiej Michałek
  3. Maria Modrakowska
  4. Czesława Pinkowska
  5. Wojciech Rybarczyk
 3. Komisja Rozwoju Gospodarczego
  1. Józef Baran
  2. Mariusz Nawrocki
  3. Maciej Reszkowski
  4. Ryszard Styliński
  5. Jan Trela
  6. Andrzej Wojnowski

§ 2

Zadania oraz zakres działania komisji stałych określa Statut Gminy Sicienko przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/285/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 9 października 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sicienko.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.

§ 4

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
U z a s a d n i e n i e

Biorąc pod uwagę zgłoszenia radnych do pracy w poszczególnych komisjach Rada Gminy powołała niniejszą uchwała składy osobowe poszczególnych komisji stałych.                                                  Przewodniczący
                                                 Rady Gminy Sicienko

                                                  Marek Nadolny

metryczka


Opublikował: Anna Iwaniuk (25 września 2003, 08:35:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3295