Uchwała nr I/ 3 /02Rady Gminy Sicienkoz dnia 19 listopada 2002w sprawie: określenia liczby członków komisji stałych Rady Gminy SicienkoNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ‘(Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Uchwała nr I/ 3 /02
Rady Gminy Sicienko
z dnia 19 listopada 2002


w sprawie: określenia liczby członków komisji stałych Rady Gminy Sicienko

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ‘(Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


 

R a d a  G m i n y  S i c i e n k o
uchwala, co następuje:


§ 1

Określić maksymalną liczbę członków komisji stałych Rady Gminy Sicienko w następujący sposób:

  1. Komisja Rewizyjna - 3 radnych,
  2. Komisja Kultury i Spraw Obywatelskich - 6 radnych
  3. Komisja Rozwoju Gospodarczego - 6 radnych

 § 2

W przypadku większej ilości zgłoszeń do pracy w określonej komisji stałej Rada Gminy przeprowadza głosowanie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminu.U z a s a  d n i  e n i e

Zgodnie ze Statutem Gminy Sicienko Rada Gminy może powołać trzy komisje stałe: Komisję Rewizyjną, Komisję Kultury i Spraw Obywatelskich oraz Komisję Rozwoju Gospodarczego. W myśl Statutu Rada Gminy może także określić liczbę członków poszczególnych komisji, co stanowi przedmiot niniejszej uchwały.                                                      Przewodniczący
                                                     Rady Gminy Sicienko

                                                     Marek Nadolny

metryczka


Opublikował: Anna Iwaniuk (25 września 2003, 08:41:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2718