Uchwała nr I/ 2 /02Rady Gminy Sicienkoz dnia 19 listopada 2002sprawie: wybory Wiceprzewodniczącego Rady Gminy SicienkoNa podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Uchwała nr I/ 2 /02
Rady Gminy Sicienko
z dnia 19 listopada 2002


sprawie: wybory Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sicienko

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


 

R a d a  G m i n y  S i c i e n k o
uchwala, co następuje:§ 1

Wybrać Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Sicienko Czesławę Pinkowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


§ 3

Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

U z a s a d n i e n i e

Powołana przez Radę Gminy Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie w sprawie wyboru spośród radnych Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. W wyniku głosowania tajnego Wiceprzewodniczącą Rady Gminy wybrana została radna Czesława Pinkowska.                                               Przewodniczący
                                                Rady Gminy Sicienko

                                               Marek Nadolny

metryczka


Opublikował: Anna Iwaniuk (25 września 2003, 09:14:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2716