Uchwała nr IV/ 20 /02 Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 grudnia 2002Zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/246/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 stycznia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok zmienioną: - Uchwałą Nr XXXIII/249/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 marca 2002 roku, - Uchwałą Nr XXXIV/257/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 kwietnia 2002 roku, - Uchwałą Nr XXXVI/268/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 czerwca 2002 roku, - Uchwałą Nr 94/02 Zarządu Gminy Sicienko z dnia 25 lipca 2002 roku, - Uchwałą Nr XXXVII/277/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 11 września 2002 roku, - Uchwałą Nr XXXVIII/282/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 9 października 2002 roku, - Uchwałą Nr 148/02 Zarządu gminy Sicienko z dnia 25 października 2002 roku, - Uchwałą Nr II/8/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2002 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 109, 110, 112, 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

Uchwała nr IV/ 20 /02
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2002


Zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/246/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 stycznia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok zmienioną: - Uchwałą Nr XXXIII/249/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 marca 2002 roku, - Uchwałą Nr XXXIV/257/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 kwietnia 2002 roku, - Uchwałą Nr XXXVI/268/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 czerwca 2002 roku, - Uchwałą Nr 94/02 Zarządu Gminy Sicienko z dnia 25 lipca 2002 roku, - Uchwałą Nr XXXVII/277/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 11 września 2002 roku, - Uchwałą Nr XXXVIII/282/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 9 października 2002 roku, - Uchwałą Nr 148/02 Zarządu gminy Sicienko z dnia 25 października 2002 roku, - Uchwałą Nr II/8/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2002 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 109, 110, 112, 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)


 

R a d a  G m i n y 

uchwala, co następuje:

 


§ 1

 

1.       Zwiększenie dochodów o kwotę

2.       Zwiększenie wydatków o kwotę

16.643 zł

16.643 zł

 

§ 2

 

W związku z powyższym:

-           § 1 w/w Uchwały otrzymuje brzmienie:

1.       Ustala się dochody gminy w wysokości:

(zgodnie z załącznikiem Nr 1)

2.       Ogólna kwota dochodów, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości:

      ( zgodnie z załącznikiem Nr 3)

2)      dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

      (zgodnie z załącznikiem Nr 4)

3)      dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości:

4)      subwencję ogólną w wysokości:

w tym:

a)      część podstawowa

z tego:

-           kwota wyrównawcza

-           kwota ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców

b)      część oświatowa

c)       część rekompensująca

12.122.088 zł

 

 

 


1.026.164 zł

 

 

 

352.203 zł

 

 

79.000 zł

6.088.101 zł

 

973.121 zł

 

969.293 zł

 

3.828 zł

4.726.633 zł

388.347 zł

 

-           § 2 w/w Uchwały otrzymuje brzmienie:

 

1.       Ustala się wydatki gminy w wysokości

      (zgodnie z załącznikiem Nr 2)

2.       Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1)      Wydatki bieżące na kwotę:

       w tym na:

a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b)      dotacje dla podmiotów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy

c)       wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

d)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji samorządowej, na podstawie zawartych porozumień

e)      wydatki na obsługę długu gminy

f)        wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2)      Wydatki majątkowe na kwotę:

w tym na:

a)      wydatki inwestycyjne

3.       Deficyt budżetowy w wysokości

12.553.088 zł

 

 


10.986.626 zł

 

  

6.457.906 zł

 


37.600 zł

 

 


1.026.164 zł

 

 


418.291 zł

41.000 zł

 

 


99.000 zł

1.566.462 zł

 

1.566.462 zł

431.000 zł

 

- § 5 w/w uchwały otrzymuje brzmienie

1.       Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości

      (zgodnie z załącznikiem Nr 9)

2.       Ustala się plan wydatków zakładów budżetowych w wysokości

      (zgodnie z załącznikiem Nr 9)

 

1.184.026 zł

 


1.183.356 zł

 

-           § 7 w/w uchwały otrzymuje brzmienie

1.       Ustala się plan przychodów środków specjalnych w wysokości

      (zgodnie z załącznikiem Nr 14)

2.       Ustala się plan wydatków środków specjalnych w wysokości

      (zgodnie z załącznikiem nr 14)


202.387 zł

 


202.387 zł

 

Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3

 

1.       Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi.

 

§ 4

 

1.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.       Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo przyjęty tj. Na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy.

 

 


U z a s a d n i e n i e

 

Zmiany budżetu nastąpiły w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu oświetlenia ulicznego. Otrzymano również dotację celową na wykonanie zadań gminy realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dokonano także zmian dochodów własnych na podstawie analizy wykonania. W konsekwencji nastąpiło zwiększenie planu dochodów. Zmiany te powodują zwiększenie wydatków w zakresie realizacji powyższych zadań. Zwiększenie dotacji na oświetlenie ulic pozwala na zmniejszenie środków własnych na powyższy cel. Dokonano również przesunięć miedzy paragrafami wydatków według potrzeb po dokonaniu analizy wykonania.

 

 

                                                           
                                                             Przewodniczący
                                                              Rady Gminy Sicienko

 

                                                             Marek Nadolny

 

 

 

Tekst uchwały wraz z załącznikami do wglądu w Biurze Obsługi Rady, pokój 7a,
tel. 52/ 58-70-757

metryczka


Opublikował: Anna Iwaniuk (7 października 2003, 13:33:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2190