Uchwała nr IV/22/11Rady Gminy Sicienkoz dnia 23 lutego 2011w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnegoNa podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Ni 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr (72, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. l l l l. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 20iO r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249, poz. l 825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz.1655, z 2009 r. Nr 56, poz.458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 1 opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106 EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62WE z 17 czerwca 1992 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej -wydanie specjalne (Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179 poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 45, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199, z 2006 roku Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. l 59, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz.1378, Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz. 1671 , z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209 poz. 1316, 1318, 1320 z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676 oraz z 201 Or. Nr 57, poz. 355, Nr 40, poz. 230, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 967, Nr 197, poz. 1306, Nr 182, poz. 1228) uchwala się

Uchwała nr IV/22/11
Rady Gminy Sicienko
z dnia 23 lutego 2011


w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Ni 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr (72, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. l l l l. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 20iO r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249, poz. l 825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz.1655, z 2009 r. Nr 56, poz.458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 1 opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106 EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62WE z 17 czerwca 1992 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej -wydanie specjalne (Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179 poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 45, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199, z 2006 roku Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. l 59, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz.1378, Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz. 1671 , z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209 poz. 1316, 1318, 1320 z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676 oraz z 201 Or. Nr 57, poz. 355, Nr 40, poz. 230, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 967, Nr 197, poz. 1306, Nr 182, poz. 1228) uchwala się


Uchwała IV/22/11 (614kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 71 poz.516 z dnia 2011-03-23

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (2 marca 2011, 16:09:19)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (24 marca 2011, 11:58:07)
Zmieniono: dodano informację o publikacji w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1252