Uchwała nr VII/48/11Rady Gminy Sicienkoz dnia 29 czerwca 2011w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko. Na podstawie art. 42 ust. 7pkt. 1 i 3 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674, Nr 170, po/. 1218. Nr 220, poz.1600, z 2007r. Nr 17, poz.95. Nr 80. poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr l, poz. l. Nr 56. poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800. Nr 2137 poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142n poz. 1591,, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214. poz. 1806, z 2003r. Nr. 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. !337, 7. 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Ni^73, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106. po/, 675} uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VII/48/11
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 czerwca 2011


w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko.

Na podstawie art. 42 ust. 7pkt. 1 i 3 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674, Nr 170, po/. 1218. Nr 220, poz.1600, z 2007r. Nr 17, poz.95. Nr 80. poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr l, poz. l. Nr 56. poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800. Nr 2137 poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142n poz. 1591,, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214. poz. 1806, z 2003r. Nr. 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. !337, 7. 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Ni^73, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106. po/, 675} uchwala się, co następuje:


Uchwała VII/48/11 (778kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Lar (7 lipca 2011, 13:00:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1696