Uchwała nr XII/88/11Rady Gminy Sicienkoz dnia 28 grudnia 2011w sprawie: uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2012-2017Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6,art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240, z 2010 roku Nr 28, póz.146,'Nr 96, póz. 620, Nr 123,póz. 835, Nr 152, poz.1020. Nr 238, poz.1578. Nr 257, poz.1726) w związku z art.121 ust 8 i art. 122 ust 2 i 3ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157,póz. 1241 , Nr 219, póz. 1706, z 2010 r. Nr 96, póz. 620, Nr 152, póz. 1020, Nr 161, póz. 1078, Nr 226, póz.1475, Nr 238, poz.1578, z 2011 r. Nr 178, póz. 1061, Nr 197, poz. l 170)oraz art. 18 ust. l. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, póz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23,poz.220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717,Nr 162, póz. 1568, z 2004 roku Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, z 2005 roku Nr 172, póz.1441, Nr 175póz. 1457, z 2006 roku Nr l7 poz. 128, Nr 181, póz. 1337, z2007roku Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr173,póz. 1218, z2008roku Nr 180, póz. 1111, Nr 223, póz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nrl57,poz.1241, z 2010 roku Nr 28,poz.l42, Nr 28, póz. 146, Nr 40, poz.230. Nr 106, poz.675, z 2011 roku Nr 21, poz. l 13,Nr 117, póz. 679, Nr 134, poz.777. Nr 217, póz. 1281) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/88/11
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie: uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2012-2017

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6,art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240, z 2010 roku Nr 28, póz.146,'Nr 96, póz. 620, Nr 123,póz. 835, Nr 152, poz.1020. Nr 238, poz.1578. Nr 257, poz.1726) w związku z art.121 ust 8 i art. 122 ust 2 i 3ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157,póz. 1241 , Nr 219, póz. 1706, z 2010 r. Nr 96, póz. 620, Nr 152, póz. 1020, Nr 161, póz. 1078, Nr 226, póz.1475, Nr 238, poz.1578, z 2011 r. Nr 178, póz. 1061, Nr 197, poz. l 170)oraz art. 18 ust. l. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, póz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23,poz.220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717,Nr 162, póz. 1568, z 2004 roku Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, z 2005 roku Nr 172, póz.1441, Nr 175póz. 1457, z 2006 roku Nr l7 poz. 128, Nr 181, póz. 1337, z2007roku Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr173,póz. 1218, z2008roku Nr 180, póz. 1111, Nr 223, póz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nrl57,poz.1241, z 2010 roku Nr 28,poz.l42, Nr 28, póz. 146, Nr 40, poz.230. Nr 106, poz.675, z 2011 roku Nr 21, poz. l 13,Nr 117, póz. 679, Nr 134, poz.777. Nr 217, póz. 1281) uchwala się, co następuje:


Uchwała XII/88/11 (91kB) pdf
Załączniki do uchwały (450kB) pdf
Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej (209kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Lar (12 stycznia 2012, 14:17:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1314