Uchwała nr XXXIII/273/14Rady Gminy Sicienkoz dnia 29 stycznia 2014w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkasoNa podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) z w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2013r., poz. 1381, z 2014r. poz. 40) art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106 EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62WE z 17 czerwca 1992 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej -wydanie specjalne (Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378, z 2014 poz. 40), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. 2013 poz. 465 j.t.) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, z 2013r. poz. 35, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289, poz. 1313) uchwala się

Uchwała nr XXXIII/273/14
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 stycznia 2014


w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) z w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2013r., poz. 1381, z 2014r. poz. 40) art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106 EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62WE z 17 czerwca 1992 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej -wydanie specjalne (Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378, z 2014 poz. 40), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. 2013 poz. 465 j.t.) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, z 2013r. poz. 35, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289, poz. 1313) uchwala się


Uchwała nr XXXIII/273/14 (705kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (6 lutego 2014, 09:47:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 884