Uchwała nr XVIII/117/04Rady Gminy Sicienkoz dnia 19 maja 2004w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa TrzemiętowoNa podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt.1, art. 41 ust.1 oraz art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 roku Nr 46, poz. 499, z 2002 roku Nr 74, poz. 676, i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 roku Nr 65, poz. 595)

Uchwała nr XVIII/117/04
Rady Gminy Sicienko
z dnia 19 maja 2004


w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Trzemiętowo

Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt.1, art. 41 ust.1 oraz art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 roku Nr 46, poz. 499, z 2002 roku Nr 74, poz. 676, i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 roku Nr 65, poz. 595)


 

R a d a  G m i n y  S i c i e n k o
uchwala, co następuje

§ 1

Uchwala się Statut Sołectwa Trzemiętowo w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

  1. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

U Z A S A D N I E N I E

Rada Gminy Sicienko niniejszą uchwałą przyjmuje Statut Sołectwa Trzemiętowo położonego na terenie Gminy Sicienko.
W Statucie określono m.in. nazwę i obszar Sołectwa, zasady i tryb wyborów organów Sołectwa, ich organizację i zadania oraz zasady dotyczące kontroli i nadzoru organów gminy nad działalnością organów Sołectwa. W związku z faktem, że od początku samorządu gminnego sołectwa nie zarządzały mieniem komunalnym w dalszym ciągu nie zostało ono powierzone Sołectwu. Statut natomiast w Rozdziale V określa zasady korzystania ze środków finansowych budżetu gminy przeznaczonych dla Sołectwa.
Przyjęcie uchwały poprzedzone zostało konsultacjami, które przeprowadzone zostały w Sołectwie Trzemiętowo na Zebraniu Wiejskim w dniu 6 maja 2004 roku. Konsultacje przeprowadzono w oparciu o Uchwałę nr XIII/72/03 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sicienko (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2004 roku Nr 25, poz. 309).

 

                                                               Przewodniczący
                                                              Rady Gminy Sicienko

                                                               /-/ Marek Nadolny


Plik do pobrania:

metryczka


Opublikował: Anna Iwaniuk (27 maja 2004, 11:57:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2263