2003

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2003

Zarządzenie 37/03

  Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  37/03Wójta Gminy Sicienkoz dnia  31 grudnia 2003 roku   w sprawie: zatwierdzenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sicienku   [...]

Zarządzenie 36/03

  Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  36/03Wójta Gminy Sicienkoz dnia  31 grudnia 2003 roku   w sprawie: odwołania Kierownika Zakładu Komunalnego w Sicienku   [...]

Zarządzenie 35/03

  Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  35/03W ó j t a     G m i n y     S i c i e n k o z dnia 30 grudnia 2003 roku zmieniająca Zarządzenie Nr 2/03 Wójta Gminy Sicienko z dnia 6 marca 2003 [...]

Zarządzenie 34/03

  Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  34/03Wójta Gminy Sicienkoz dnia  15 grudnia 2003 roku   w sprawie: zmiany zasad rachunkowości dla Urzędu [...]

Zarządzenie 33/03

  Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  33/03Wójta Gminy Sicienkoz dnia  15 grudnia 2003 roku w sprawie:   przekazania Radzie Gminy  Sicienko  projektu budżetu gminy na 2004 rok Na podstawie art. 52 ust. 2 [...]

Zarządzenie 32/03

  Z a r z ą d z e n i e  nr  32/03W ó j t a     G m i n y     S i c i e n k o z dnia 4 grudnia 2003 roku zmieniające Zarządzenie Nr 2/03 Wójta Gminy Sicienko z dnia 6 marca 2003 [...]

Zarządzenie 31/03

  Z a r z ą d z e n i e  nr 31/03Wójta Gminy Sicienkoz dnia 28 listopada 2003 roku zmieniające Zarządzenie Nr 2/03 Wójta Gminy Sicienko z dnia 6 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków [...]

Zarządzenie 30/03

  Z a r z ą d z e n i e  Nr 30/03Wójta Gminy Sicienkoz dnia 25.11.2003r.  w sprawie: zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku   [...]

Zarządzenie 29/03

  Z a r z ą d z e n i e  Nr 29/03Wójta Gminy Sicienkoz dnia 24.11.2003r.   w sprawie: maksymalnej kwoty zapasu gotówki w kasie Z a r z ą d z a m, co następuje:   Ustalam maksymalną kwotę zapasu gotówki w kasie w [...]

Zarządzenie 28/03

Z a r z ą d z e n i e  nr 28/03Wójta Gminy Sicienkoz dnia 27.10.2003 roku   w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracownków Urzędu Gminy w Sicienku   [...]

Zarządzenie 27/03

  Z a r z ą d z e n i e  nr 27/03Wójta Gminy Sicienkoz dnia 27 października 2003 roku   Zmieniające Uchwałę Nr V/22/03 Rady Gminy Sicienko z dnia  5 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na [...]

Zarządzenie 26/03

  Z a r z ą d z e n i e  26/03Wójta Gminy Sicienkoz dnia 16.10.2003 roku w sprawie: odwołania Członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o [...]

Zarządzenie 24A

  Z a r z ą d z e n i e  nr 24A/03Wójta Gminy Sicienkoz dnia 30 września 2003 roku zmieniające uchwałę Zarządu Gminy Sicienko nr 155/2002 z dnia 15.11.2002 roku   w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania środków na [...]

Zarządzenie 24/03

  Z a r z ą d z e n i e  nr 24/03Wójta Gminy SicienkoZ dnia 30 września 2003 roku w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o Nagrodę Wójta Na podstawie art. 49 ust. 1, pkt. 1 ustawy karta nauczyciela z dnia 26 [...]

Zarządzenie 23/03

  Z a r z ą d z e n i e  nr 23/03Wójta Gminy Sicienkoz dnia 30 września 2003 roku   w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu gminy na [...]

Zarządzenie 22/03

  Z a r z ą d z e n i e  nr 22/03Wójta Gminy Sicienkoz dnia 30 września 2003 roku w sprawie: ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem [...]

Zarządzenie 21/03

  Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  21/03Wójta Gminy Sicienkoz dnia 22 września 2003 roku - zmieniająca Zarządzenie Nr 2/03 Wójta Gminy Sicienko z dnia 6 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji [...]

Zarządzenie 25/03

  Z a r z ą d z e n i e  nr 25/03Wójta Gminy Sicienkoz dnia 16 września 2003 roku   w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie [...]

Zarządzenie 20/03

  Z a r z ą d z e n i e  nr 20/03Wójta Gminy Sicienko z dnia 18 września 2003 roku   w sprawie: zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku Na podstawie § 1 p. 1 Uchwały nr X/54/03 [...]

Zarządzenie 19/03

  Z a r z ą d z e n i e  Nr 19/03z dnia 1 września 2003 rokuWójta Gminy Sicienko w sprawie: powołania Komisji w celu dokonania pomiarów natężenia ruchu oraz wykonania prognozy natężenia ruchu na drodze gminnej Kruszyn - [...]

Zarządzenie 18/03

  Wójta Gminy Sicienko z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy  Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku [...]

Zarządzenie 17/03

  Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  17/03Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 sierpnia 2003 roku   - zmieniająca Zarządzenie Nr 2/03 Wójta Gminy Sicienko z dnia 6 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji [...]

Zarządzenie 16/03

  Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  16/03 Wójta  Gminy  Sicienko z dnia 5 sierpnia 2003 roku                       [...]

Zarządzenie 14/03

Z a r z ą d z e n i e  N r 14/03z dnia 14 lipca 2003 rokuWójta Gminy Sicienko w sprawie: powołania Komisji Przetargowej dla oceny i wyboru oferty w przetargu [...]

Zarządzenie 15/03

Z a r z ą d z e n i e  N r 15/03Wójta Gminy Sicienkoz dnia 14 lipca 2003 roku   w sprawie: dożywiania uczniów w szkołach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 [...]

Zarządzenie 13/03

Z a r z ą d z e n i e  N r 13/03Wójta Gminy Sicienkoz dnia 26 czerwca 2003 roku   Działając na podstawie art. 9 g, ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. nr 56, poz. 357 z 1997 roku z późn. zm.) p [...]

Zarządzenie 12/03

Z a r z ą d z e n i e  N r 12/03Wójta Gminy Sicienkoz dnia 26 czerwca 2003 roku   Działając na podstawie art. 9 g, ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. nr 56, poz. 357 z 1997 roku z późn. zm.) p [...]

Zarządzenie 11/03

Z a r z ą d z e n i e  N r 11/03Wójta Gminy Sicienkoz dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora [...]

Zarządzenie 10/03

Z a r z ą d z e n i e  N r 10/03Wójta Gminy Sicienkoz dnia 20 czerwca 2003 roku   Zmieniające Uchwałę Nr V/22/03 Rady Gminy Sicienko z dnia  5 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok zmienioną:  - [...]

Zarządzenie 9/03

Z a r z ą d z e n i e  N r 9/03Wójta Gminy Sicienkoz dnia 11 czerwca 2003 roku Zmieniające Uchwałę Nr V/22/03 Rady Gminy Sicienko z dnia  5 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok zmienioną:  - [...]

Zarządzenie 8/03

Z a r z ą d z e n i e  N r 8/03z dnia 27 maja 2003 rokuWójta Gminy Sicienko   w sprawie: powołania Komisji odbioru inwestycji pn. "Modernizacja drogi gminnej [...]

Zarządzenie 7/03

Z a r z ą d z e n i e  N r 7/03Wójta Gminy Sicienkoz dnia 20 maja 2003 roku   w sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonego na dzień [...]

Zarządzenie 5/03

Z a r z ą d z e n i e  N r 5/03Wójta Gminy Sicienkoz dnia 25 kwietnia 2003 roku Zmieniające Uchwałę Nr V/22/03 Rady Gminy Sicienko z dnia  5 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok    Na [...]

Zarządzenie 6/03

Z a r z ą d z e n i e  N r 6/03Wójta Gminy Sicienkoz dnia 24.04.2003r.   w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy [...]

Zarządzenie 3a/03

Z a r z ą d z e n i e  N r 3a/03Wójta Gminy Sicienkoz dnia 11 kwietnia 2003r. w sprawie: przyjęcia do realizacji strategii wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi [...]

Zarządzenie 4a/03

  Z a r z ą d z e n i e  N r 4a/03Wójta Gminy Sicienkoz dnia 10.04.2003r.   w sprawie: powołania komisji ds. gospodarowania funduszem swiadczeń socjalnych [...]

Zarządzenie 4/2003

  Z a r z ą d z e n i e  Nr  4/03 Wójta  Gminy  Sicienko z dnia 17 marca 2003 roku   w sprawie:    przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z [...]

Zarządzenie 3/03

Z a r  z ą d z e n i e  N r 3/03Wójta Gminy Sicienkoz dnia 11 marca 2003r.   w sprawie: ustalenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Aktowego Urzędu Gminy w Sicienku. Na podstawie art. 6 [...]

Zarządzenie 2/03

Z a r z ą d z e n i e   N r 2/03 Wójta Gminy Sicienkoz dnia  6 marca 2003 roku w sprawie: przyjęcia harmonogramu realizacji budżetu gminy na  2003 rok Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o [...]

Zarządzenie 1/03

Z a r z ą d z e n i e  Nr 1/03z dnia 21 stycznia 2003 rokuWójta Gminy Sicienko w sprawie: powołania Komisji Przetargowej dla oceny i wyboru oferty w [...]

metryczka