2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 1/03


Z a r z ą d z e n i e  Nr 1/03
z dnia 21 stycznia 2003 roku
Wójta Gminy Sicienko


w sprawie:
powołania Komisji Przetargowej dla oceny i wyboru oferty w przetargu 
                w procedurze uproszczonej na realizację zadania pn. "Modernizacja
                drogi gminnej Dąbrowice - Murucin"

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r nr 142 poz.1591, z 2002 r nr 23 poz.220, nr 62poz. 558, nr 113 poz.984) w związku z Podręcznikiem Procedur zawierania umów na wykonanie robót opracowanym na podstawie SCR-SEC(1999) 180/2 i "Practical Guide to Phare, ISPA&SAPARD contract procedure" z grudnia 2000 oraz ustawy z dnia 29 grudnia 1993r o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) (Dz.U. Nr 1 poz.2 z późn.zm.); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996r w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz.U. Nr 16 poz 82 z późn.zm.); Programu Operacyjnego SAPARD; Rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/99 z 21 czerwca 1999r o wsparciu wspólnoty dla działań przedakcesyjnych na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich w krajach kandydujących Europy Środkowej i Wschodniej w okresie przedakcesyjnym; Instrukcji w sprawie udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty w ramach współpracy wspólnotowej z krajami trzecimi przyjętej przez Komisję Europejską w dniu 10 listopada 1999r.


Z a r z ą d z a m,  co następuje:

§ 1

Powołuje się komisje przetargową dla oceny i wyboru oferty na realizację projektu pn. "Modernizacja drogi gminnej Dąbrowice-Murucin" w składzie:

  1. Krzysztof Kula - Przewodniczący
  2. Iwona Ościak - Sekretarz
  3. Maria Oczkowska - Członek
  4. Anna Karczewska - Członek
  5. Włodzimierz Suchodolski - Członek
  6. Kazimierz Chojnacki - Ekspert

§ 2

  1. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów zawartych w Dokumentacji przetargowej dla modernizacji drogi gminnej Dąbrowice-Murucin.
  2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 19 marca 2003 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sicienku sala nr.1 i dokona rozpatrzenia ich do dnia 28 marca 2003 roku do godz.15.00.
  3. Komisja rozpocznie prace z dniem powołania i będzie działać zgodnie z instrukcją zawartą w "Podręczniku procedur zawierania umów na wykonanie robót".

§ 3

Przeprowadzenie procedury oceny ofert opisane zostanie w raporcie z oceny ofert, który zostanie zatwierdzony przez stronę Zamawiającą.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                Wójt Gminy Sicienko 
                                                                mgr Jan Wach


 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (25 stycznia 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (14 lipca 2003, 12:20:14)

Ostatnia zmiana: Anna Iwaniuk (11 września 2003, 08:50:38)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1809