2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 5/03


Z a r z ą d z e n i e  N r 5/03
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 25 kwietnia 2003 roku


Zmieniające Uchwałę Nr V/22/03 Rady Gminy Sicienko z dnia  5 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok   

Na podstawie art. 109,124,128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.); § 10 pkt. 1 Uchwały Nr V/22/03 Rady Gminy Sicienko z dnia  5 marca 2003 roku

 

W ó j t    G m i n y
z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie  wydatków na 2003 rok w zakresie przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej  zgodnie z  załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

W związku z powyższym § 2 wyżej wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie:


1. Ustala się wydatki gminy w wysokości:               

     (zgodnie z załącznikiem Nr 2)

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

   1) Wydatki bieżące kwotę:                 

       w tym na :

a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

b)      dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

      (zgodnie z załącznikiem nr 5)                

c)       wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości

      (zgodnie z załącznikiem Nr 3)

d)      wydatki związane z realizacją zadań wynikających z porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:         

      (zgodnie z załącznikiem Nr 4)

e)      wydatki na obsługę długu gminy

f)        wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                              

    2) Wydatki majątkowe kwotę:

      w  tym na:

          a) wydatki inwestycyjne

          (zgodnie z załącznikiem Nr 6)

12.777.438,- zł

 

 

 

11.549.608,- zł

 

6.755.298,- zł

 

 

37.500,- zł

 

 

 


957.050,- zł

 

 

 

 

209.284,- zł

 

49.350,- zł

 

 

100.060,- zł


1.227.830,- zł

 

1.227.830,- zł

 


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

§ 4

Zarządzenie ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

U z a  s a d n i e n i e

W związku  niższymi kosztami realizacji inwestycji w zakresie oświaty zaistniała możliwość przeznaczenia wyższych środków na wydatki bieżące. Biorąc powyższe pod uwagę dokonano przesunięć między paragrafami  w ramach rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe.

   

                                                               Wójt Gminy w Sicienku 
                                                             mgr Jan Wach

 

Pliki do pobrania:

Załącznik Nr 1 -
       Wydatki gminy Sicienko na 2003 rok po zmianach (17kB) excel

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (25 kwietnia 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (14 lipca 2003, 13:48:27)

Ostatnia zmiana: Anna Iwaniuk (11 września 2003, 12:54:03)
Zmieniono: dodanie zał. nr 1, zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1545