2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 9/03


Z a r z ą d z e n i e  N r 9/03
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 11 czerwca 2003 roku


Zmieniające Uchwałę Nr V/22/03 Rady Gminy Sicienko z dnia  5 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok zmienioną: 
- Zarządzeniem Nr 5/03 Wójta Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2003 roku
- Uchwałą Nr VIII/34/03 Rady Gminy Sicienko z dnia 5 czerwca 2003 roku

Na podstawie art. 109,124,128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.); § 10 pkt. 1 Uchwały Nr V/22/03 Rady Gminy Sicienko z dnia  5 marca 2003 roku


W ó j t    G m i n y
z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1

Dokonać zmian w planie  wydatków na 2003 rok w zakresie przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej  zgodnie z  załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

W związku z powyższym § 2 wyżej wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki gminy w wysokości

    (zgodnie z załącznikiem Nr 2)

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

    1) Wydatki bieżące kwotę:                                  

     w tym na :

a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b)      dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                 (zgodnie z załącznikiem Nr 5)

c)       wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości     

      (zgodnie z załącznikiem Nr 3) 

d)      wydatki związane z realizacją zadań wynikających z porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:                                            (zgodnie z załącznikiem Nr 4)

e)      wydatki na obsługę długu gminy

f)        wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                      

    2) Wydatki majątkowe kwotę

        w  tym na:

a)      wydatki inwestycyjne

      (zgodnie z załącznikiem Nr 6)

             z tego:

-          wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości

      (zgodnie z załącznikiem Nr 3) 

13.214.385,- zł

 

 

 

11.625.169,- zł

 

6.755.466,- zł

 

 

37.500,- zł

 

 

 

 

 

1.027.385,- zł

 

 

 

 

209.284,- zł

 

49.350,- zł

 

 

100.060,- zł

1.589.216,- zł

 

1.589.216,- zł

 

 

 

 

 

6.000,- zł

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 5

Zarządzenie ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

U z a  s a d n i e n i e

W związku  wyższymi kosztami realizacji inwestycji w zakresie modernizacji mostu w Wierzchucinku zaistniała konieczność przeznaczenia wyższych środków na ten cel. Biorąc powyższe pod uwagę dokonano przesunięć między paragrafami  w ramach rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne.   W wyniku analizy wydatków dokonano również przesunięć między paragrafami w ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo oraz rozdziału 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konsultacyjne.

   

                                                                 Wójt Gminy Sicienko
                                                                      mgr Jan Wach

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (11 czerwca 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (14 lipca 2003, 14:37:58)

Ostatnia zmiana: Anna Iwaniuk (11 września 2003, 14:17:09)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1640