2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 4/2003

 

Z a r z ą d z e n i e  Nr  4/03

Wójta  Gminy  Sicienko

z dnia 17 marca 2003 roku

 

w sprawie:    przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania    budżetu gminy za   2002 roku.

 

Na podstawie art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

 

 

 

Z a r z ą d z a m, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przedłożyć Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok w następujących kwotach:

 

1. DOCHODY 

    (zgodnie z załącznikiem Nr 1)                        

     w tym:

1)      dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

       (zgodnie z załącznikiem Nr 3)   

2)      dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji samorządowej

      (zgodnie z załącznikiem Nr 4)    

3)      dochody z tytułu wydawania  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych               

4)      subwencja  ogólna                    

          z tego:

a)      część podstawowa

b)      część oświatowa            

c)       część rekompensująca              

 

2. WYDATKI  

    (zgodnie z załącznikiem Nr 2) 

     w tym:

1)      wydatki bieżące   

        tego:

a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    

b)      wydatki związane z  realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

       (zgodnie z załącznikiem Nr 3)

c)       wydatki związane z  realizacją zadań z zakresu administracji samorządowej

       (zgodnie z załącznikiem Nr 4)      

d)      wydatki na  obsługę długu gminy

e)      dotacje dla podmiotów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy

      (zgodnie z załącznikiem Nr 5)       

f)        wydatki na realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                           

2. Wydatki majątkowe kwotę                                                         

     w  tym na:

-           wydatki inwestycyjne ( zgodnie z załącznikiem Nr 6)

3. NADWYŻKA  BUDŻETU                          

12.162.553,- zł

 

 

 

1.024.460,- zł

 

 

352.203,- zł

 

 

76.313,- zł

6.088.101,- zł

 

973.121,- zł

4.726.633,- zł

388.347,- zł

 

12.069.211,- zł

 

 

10.643.223,- zł

 

6.324.085,- zł

 

1.010.525,- zł

 

 

404.770,- zł

 

38.292,- zł

 

37.600,-zł

 

 

 

93.444,- zł

 

1.530.062,- zł

 

 

1.530.062,- zł

   93.342,- zł   

 

 

§ 2

 

Przedłożyć sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów w 2002 roku w następujących kwotach:

 

1.  PRZYCHODY                                                

      w tym:

1)      zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe na realizację zadań inwestycyjnych  ujętych w budżecie  (zgodnie z załącznikiem  Nr 12)             

2)      przychody z innych rozliczeń - wolnych środków, jak nadwyżki środków na rachunku bankowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek

      (zgodnie z załącznikiem  Nr 12)                         

2. ROZCHODY                                                                             

    w tym:

1)      spłaty kredytu (zgodnie z załącznikiem  Nr 12)

2)      spłaty pożyczek (zgodnie z załącznikiem  Nr 12)       

455.085,- zł

 

 

403.159,-zł

 

 

 

 

51.526,-zł

 

241.690,- zł

 

 

32.430,- zł

209.260,-zł

 

§ 3

 

Przedłożyć sprawozdanie o łącznej kwocie długu publicznego gminy na koniec 2002 roku 

(zgodnie z załącznikiem Nr 7)                  

 

 

605.729,- zł

 

           

§ 4

 

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładów budżetowych w następujących kwotach:

 

1. Przychody Zakładu Komunalnego

    (zgodnie z załącznikiem Nr 9)                                                   

2. Wydatki Zakładu Komunalnego

     (zgodnie z załącznikiem Nr 9)                                            

1.178.127,- zł

 

 

1.177.485,- zł

           

§ 5

 

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego funduszy celowych w następujących kwotach:

 

1. Przychody Gminnego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(zgodnie z załącznikiem Nr 11) 

 

2. Rozchody  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 

(zgodnie z załącznikiem Nr 11)           

 

15.633,- zł

 

 

 

14.120,- zł

    

§ 6

 

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego środków specjalnych  w następujących kwotach:

 

1. Przychody środków specjalnych

(zgodnie z załącznikiem Nr 14)       

 

2. Wydatki środków specjalnych

(zgodnie z załącznikiem Nr

14)                                                                                              

176.437,- zł

 

 

146.122,-                                         

 

§ 7

 

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego  dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie ( zgodnie z załącznikiem Nr 13)      

    

 

  

 14.038,-zł

 

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                Wójt Gminy Sicienko

 

                                                              mgr Jan Wach

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (17 marca 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (21 listopada 2003, 14:15:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1663