2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 16/03

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  16/03

Wójta  Gminy  Sicienko

z dnia 5 sierpnia 2003 roku

 

 

 

                    Zmieniające Uchwałę Nr V/22/03 Rady Gminy Sicienko z dnia  5 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok zmienioną: 

- Zarządzeniem Nr 5/03 Wójta Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2003 roku

- Uchwałą Nr VIII/34/03 Rady Gminy Sicienko z dnia 5 czerwca 2003 roku

- Zarządzeniem Nr 9/03 Wójta Gminy Sicienko z dnia 11 czerwca 2003 roku

- Zarządzeniem Nr 10/03 Wójta Gminy Sicienko z dnia 20 czerwca 2003 roku

- Uchwałą Nr IX/42/03 Rady Gminy Sicienko z dnia 2 lipca 2003 roku

 

Na podstawie art. 109,124,128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.); § 10 pkt. 1 Uchwały Nr V/22/03 Rady Gminy Sicienko z dnia  5 marca 2003 roku

 

 

W ó j t    G m i n y

zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonać zmian w planie  wydatków na 2003 rok w zakresie przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej  zgodnie z  załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

W związku z powyższym § 2 wyżej wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie:

 

1.  Ustala się wydatki gminy w wysokości
    (zgodnie z załącznikiem Nr 2)

2.  Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

a.       Wydatki bieżące kwotę:

              w tym na:

a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

b)      dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji_stowarzyszeniom                 

                           (zgodnie z załącznikiem Nr 5)

c)       wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości
(zgodnie z załącznikiem Nr 3) 

d)      wydatki związane z realizacją zadań wynikających z porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:                                           

      (zgodnie z załącznikiem Nr 4)

e)      wydatki na obsługę długu gminy

f)        wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych           

b.       Wydatki majątkowe kwotę

       w  tym na:

1.       wydatki inwestycyjne
(zgodnie z załącznikiem Nr 6)

                        z tego:

-    wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości
(zgodnie z załącznikiem Nr 3) 

 

3.  Deficyt budżetowy w wysokości                                                          

13.590.011,- zł

 

  

11.625.163,- zł

 

 


6.755.466,- zł

 

 

37.500,- zł

 

 

 


1.028.011
,- zł

 

 

  


 

209.284,- zł

 

49.350,- zł

 

 

 

100.060,- zł

1.964.848,- zł

 

1.964.848,- zł

 

 

 

 

 

6.000,- zł

 

 

300.000,- zł

  

-  Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

             

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

§ 5

 

Zarządzenie ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

           

W związku  wyższymi kosztami realizacji inwestycji w zakresie modernizacji drogi gminnej Szczutki – Tryszczyn Doły zaistniała konieczność przeznaczenia wyższych środków na ten cel, a tym samym zmniejszenia wydatków w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych. Biorąc powyższe pod uwagę dokonano przesunięć między paragrafami  w ramach rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne.

 

 

 

                                               Wójt Gminy Sicienko

 

                                                Jan Wach

 

 

Pliki do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (5 sierpnia 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (29 marca 2004, 09:20:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1580