2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 17/03

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  17/03
Wójta Gminy Sicienko
 z dnia 5 sierpnia 2003 roku

 


- zmieniająca Zarządzenie Nr 2/03 Wójta Gminy Sicienko z dnia 6 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na  2003 rok  zmienione:
- Zarządzeniem Nr 10a/03 Wójta Gminy Sicienko z dnia 20 czerwca 2003 roku.

 Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014)
 

W ó j t   G m i n y
zarządza co następuje:


§ 1

  1. Dokonać zmian harmonogramu realizacji  budżetu gminy na 2003 rok.
  2. Harmonogram realizacji budżetu gminy na 2003 rok po zmianach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U z a s a d n i e n i e


W związku ze zmianą budżetu gminy na 2003 rok zaistniała konieczność zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków.

 

                                             Wójt Gminy Sicienko

                                            Jan Wach

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/03 jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Gminy, pokój nr 7 oraz u Skarbnika Gminy, pokój nr 9.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (5 sierpnia 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (29 marca 2004, 13:15:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2016