2004

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2004

Zarządzenie 56/04

  ZARZĄDZENIE  NR   56/04 WÓJTA  GMINY  SICIENKOz dnia 31.12.2004 r w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej Na podstawie ustawy z dnia 29.09.1994 rok o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z [...]

Zarządzenie 55/04

  ZARZĄDZENIE  55/04 W ó j t a     G m i n y     S i c i e n k o z dnia 29 grudnia 2004 roku - zmieniająca Zarządzenie Nr 12/04 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 marca 2004 roku w [...]

Zarządzenie 54/04

  Zarządzenie nr 54/2004 z dnia 17 grudnia 2004 rokuWójta Gminy Sicienko w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem lokali  Gminnego Ośrodka Kultury Wójt Gminy Sicienko zarządza co następuje: § 1 Ustala się [...]

Zarządzenie 53/04

  ZARZĄDZENIE NR 53/04 Wójta  Gminy  Sicienkoz dnia 13 grudnia   2004 roku       Zmieniające Uchwałę   Nr  XV/79/04 Rady Gminy Sicienko z dnia  25 lutego 2004 roku w [...]

Zarządzenie 52/04

  Z a r z ą d z e n i e  Nr 52/04 Wójta Gminy Sicienkoz dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2005 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób [...]

Zarządzenie 51/04

  Z a r z ą d z e n i e  Nr 51/04 Wójta Gminy Sicienkoz dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2005 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Na [...]

Zarządzenie 50/04

  ZARZĄDZENIE NR 50/2004 Wójta Gminy Sicienkoz dn. 02.12.2004 roku w sprawie: zatwierdzenia cen za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku.   Na podstawie § 1 p. 1  Uchwały nr X/54/03 Rady Gminy [...]

Zarządzenie 49/04

  Z a r z ą d z e n i e  Nr 49/04 Wójta Gminy Sicienkoz dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie: maksymalnej kwoty zapasu gotówki w kasie Z a r z ą d z a m, co następuje: § 1 Ustalam maksymalną kwotę zapasu gotówki w kasie w [...]

Zarządzenie 48/04

  Z a r z ą d z e n i e  nr  48/04z dnia 15 listopada 2004 rokuWójta Gminy Sicienko w sprawie: powołania Komisji odbioru inwestycji pn.„Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie”. Na podstawie art.31 [...]

Zarządzenie 47/04

  Z a r z ą d z e n i e  nr  47/04z dnia 15 listopada 2004 rokuWójta Gminy Sicienko w sprawie: powołania Komisji odbioru inwestycji pn.„Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojnowo”. Na podstawie art.31 [...]

Zarządzenie 46/04

  Z a r z ą d z e n i e  nr  46/04 z dnia 15 listopada 2004 rokuWójta Gminy Sicienko w sprawie: powołania Komisji odbioru inwestycji pn.„Przebudowa i adaptacja budynków świetlic na schroniska [...]

Zarządzenie 45/04

  ZARZĄDZENIE  NR  45/04 W ó j t a     G m i n y     S i c i e n k oz dnia  12 listopada 2004 roku w sprawie: przekazania Radzie Gminy Sicienko projektu budżetu [...]

Zarządzenie 44/04

  ZARZĄDZENIE  44/04W ó j t a     G m i n y     S i c i e n k o z dnia 8 listopada 2004 roku  - zmieniająca Zarządzenie Nr 12/04 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 marca 2004 roku w [...]

Zarządzenie 43/04

  Z A R Z Ą D Z E N I E  N R  43/04 Wójta  Gminy  Sicienkoz dnia 8 listopada  2004 roku       Zmieniające Uchwałę   Nr  XV/79/04 Rady Gminy Sicienko z dnia  25 [...]

Zarządzenie 42/04

  ZARZĄDZENIE Wójta Gminy SicienkoNR 42/04/ z dnia 12.10.2004 r. w sprawie:  ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie 41/04

  ZARZĄDZENIE NR 41/04/Wójta Gminy Sicienkoz dnia 12.10.2004 r. w sprawie:  powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej. Na podstawie art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Zarządzenie 40/04

  Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  40/04Wójta  Gminy  Sicienkoz dnia 12 października  2004 roku       Zmieniające Uchwałę   Nr  XV/79/04 Rady Gminy Sicienko z dnia  25 [...]

Zarządzenie 39/04

  Z a r z ą d z e n i e  nr 39/04Wójta Gminy Sicienkoz dnia 2 października 2004 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagrody Wójta Na podstawie art. 49.1. pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 19982 roku Karta [...]

Zarządzenie 38/04

  Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  38 /04Wójta     G m i n y     S i c i e n k oz dnia  30 września 2004 roku w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu [...]

Zarządzenie 37/04

  Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 37 /04Wójta      G m i n y     S i c i e n k oz dnia 30 września 2004 roku   w sprawie: ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad [...]

Zarządzenie 36/04

  Z A R Z Ą D Z E N I E  36/04W ó j t a     G m i n y     S i c i e n k o z dnia 30 września 2004 roku  - zmieniająca Zarządzenie Nr 12/04 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 marca [...]

Zarządzenie 35/04

  Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  35/04Wójta  Gminy  Sicienkoz dnia 30 września  2004 roku       Zmieniające Uchwałę   Nr  XV/79/04 Rady Gminy Sicienko z dnia  25 lutego [...]

Zarządzenie 33/04

  Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  33/04Wójta  Gminy  Sicienkoz dnia 1 września  2004 roku       Zmieniające Uchwałę   Nr  XV/79/04 Rady Gminy Sicienko z dnia  25 lutego [...]

Zarządzenie 32/04

  Z A R Z Ą D Z E N I E NR 32/2004Wójta Gminy Sicienkoz dn. 30.08.2004 roku w sprawie: zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład [...]

Zarządzenie 31/04

  Z a r z ą d z e n i e  nr 31/2004 Wójta Gminy Sicienkoz dnia 30 sierpnia 2004 roku   w sprawie: korzystania z dożywiania osób nie będących uczniami szkół podstawowych i gimnazjów Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6 z [...]

Zarządzenie 30/04

  Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 30/04Wójta Gminy Sicienkoz dnia 23 sierpnia 2004 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania Statuetki „Siewcy” Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie 29/04

  Z A R Z Ą D Z E N I E   NR   29/04 Wójta  Gminy  Sicienkoz dnia 23 sierpnia 2004 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o [...]

Zarządzenie 28/04

  Z a r z ą d z e n i e  nr 28/04z dnia 10 sierpnia 2004 rokuWójta Gminy Sicienko w sprawie:  powołania Komisji Przetargowej dla oceny i wyboru oferty w przetargu w procedurze MW Małe Roboty na realizację zadania pn.„ [...]

Zarządzenie 27/04

  Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 27/04Wójta Gminy Sicienkoz dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie: dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie 26/04

  Z A R Z Ą D Z E N I E  26/04W ó j t a     G m i n y     S i c i e n k o z dnia 8 lipca 2004 roku - zmieniające Zarządzenie Nr 12/04 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 marca 2004 roku w [...]

Zarządzenie 25/04

  Z a r z ą d z e n i e nr 25/04z dnia 8 lipca 2004 rokuWójta Gminy Sicienko w sprawie:  powołania Komisji Przetargowej dla oceny i wyboru oferty w przetargu w procedurze MW Małe Roboty na realizację zadania pn.„ Remont dachu [...]

Zarządzenie 24/04

  Z a r z ą d z e n i e  nr 24/04 Wójta Gminy Sicienko z dnia 28 czerwca 2004 roku Działając na podstawie art.9 g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. nr 56 poz. 357 z 1997 roku z [...]

Zarządzenie 23/04

  Z a r z ą d z e n i e  nr 23/04z dnia 27 czerwca 2004 rokuWójta Gminy Sicienko w sprawie: powołania gminnej komisji do oceny ogrodów zgłoszonych do konkursu „Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim” Na podstawie [...]

Zarządzenie 22/04

  Zarządzenie 22/04 - – Zmieniające Uchwałę   Nr  XV/79/04 Rady Gminy Sicienko z dnia  25 lutego 2004 rokuw sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok zmienioną: - Uchwałą Nr XVII/100/04 Rady Gminy [...]

Zarządzenie 21/04

Z a r z ą d z e n i e  Nr  21/04z dnia 18 maja 2004 roku  w sprawie: powołania  obwodowych komisji wyborczych  w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 roku  Na podstawie [...]

Zarządzenie 20/04

  Z a r z ą d z e n i e  nr 20/04z dnia 12 maja 2004 rokuWójta Gminy Sicienko   w sprawie: powołania Komisji Mieszkaniowej do spraw przydziału lokali Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie 19/04

  Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  19/04 W ó j t a     G m i n y     S i c i e n k o  z dnia 5 maja 2004 roku - zmieniająca Zarządzenie Nr 12/04 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 [...]

Zarządzenie 18/04

  Z a r z ą d z e n i e  nr 18/04Wójta Gminy Sicienkoz dnia 5 maja 2004 roku w sprawie:  upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości [...]

Zarządzenie 17/04

  Z a r z ą d z e n i e  nr 17/04 z dnia 23 kwietnia 2004 rokuWójta Gminy Sicienko w sprawie: powołania Komisji Przetargowej dla oceny i wyboru oferty w przetargu w procedurze uproszczonej na realizację zadania [...]

Zarządzenie 16/04

  Z a r z ą d z e n i e  nr 16/04Wójta Gminy SicienkoZ dnia 31 marca 2004 roku w sprawie: wyznaczenia na obszarze gminy Sicienko liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i [...]

Zarządzenie 15/04

  Z a r z ą d z e n i e  nr 15/2004Wójta Gminy Sicienkoz dnia 18.03.2004 roku   w sprawie: zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku. Na podstawie § 1 p. 1  Uchwały nr X/54/03 [...]

Zarządzenie 14/04

  Z a r z ą d z e n i e  nr 14/04Wójta Gminy Sicienkoz dnia 17 marca 2004 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji strategii wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi zawartej w programie specjalistycznych usług [...]

Zarządzenie 13/04

    Zarządzenie Nr 13/04 z dnia 17 marca 2004r.   w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania    budżetu gminy [...]

Zarządzenie 12/04

    Zarządzenie Nr 12/04   w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji budżetu gminy na  2004 [...]

Zarządzenie 11/04

  Z a r z ą d z e n i e   nr 11/04z dnia 5 marca 2004 rokuWójta Gminy Sicienko   w sprawie: powołania Komisji Przetargowej dla oceny i wyboru oferty w przetargu w procedurze uproszczonej na realizację zadania [...]

Zarządzenie 10/04

  Z a r z ą d z e n i e  Nr  10 / 04Wójta Gminy Sicienkoz dnia 1 marca 2004   w sprawie powołania Komisji w celu dokonania pomiarów natężenia ruchu oraz wykonania prognozy natężenia ruchu na drodze gminnej Trzemiętowo [...]

Zarządzenie 9/04

  Z a r z ą d z e n i e   9/04WÓJTA   GMINY   SICIENKOz dnia  17 stycznia 2004 roku   w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Sicienku Na podstawie art. [...]

Zarządzenie 8/04

  Z a r z ą d z e n i e   8 /2004WÓJTA   GMINY   SICIENKOz dnia  17.01.2004 roku   w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Premiowania w  Urzędzie Gminy  w Sicienku. Na podstawie § 16 [...]

Zarządzenie 7/04

  Z a r z ą d z e n i e   7 /2004WÓJTA   GMINY   S I C I E N K Oz dnia  17.01.2004 roku   w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Pracy  Urzędu Gminy  w Sicienku. Na podstawie § 104 § 1 [...]

Zarządzenie 6/04

  Z a r z ą d z e n i e  Nr 6/2004Wójta Gminy Sicienkoz dnia 16.01.2004 roku   w sprawie: zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku Na podstawie § 1 p. 1 Uchwały nr X/54/03 Rady Gminy [...]

Zarządzenie 05/04

   Z a r z ą d z e n i e  nr 5/03z dnia 16 stycznia 2004 rokuWójta Gminy Sicienko w sprawie: powołania Komisji Przetargowej dla oceny i wyboru oferty w przetargu w procedurze uproszczonej na realizację zadania [...]

Zarządzenie 4/04

Z a r z ą d z e n i e  nr 4/03z dnia 15 stycznia 2004 rokuWójta Gminy Sicienko w sprawie: powołania Komisji Przetargowej dla oceny i wyboru oferty w przetargu w procedurze uproszczonej na realizację zadania pn.„Przebudowa drogi [...]

Zarządzenie 03/04

Z a r z ą d z e n i e  nr 3/03z dnia 9 stycznia 2004 rokuWójta Gminy Sicienko w sprawie: powołania Komisji Przetargowej dla oceny i wyboru oferty w przetargu nieograniczonym lokalnym na realizację zadania pn.„Budowa kolektora [...]

Zarządzenie Nr 2/04

  Z a r z ą d z e n i e  Nr 2/04Wójta Gminy Sicienkoz dnia 8 stycznia 2004 roku   Działając na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. nr 56 poz. 357 z 1997 roku z późniejszymi [...]

Zarządzenie 01/04

Z a r z ą d z e n i e  nr 1/03z dnia 5 stycznia 2004 rokuWójta Gminy Sicienko w sprawie: powołania Komisji Przetargowej dla oceny i wyboru oferty w przetargu nieograniczonym lokalnym na realizację zadania pn.„Przebudowa oczyszczalni [...]

metryczka