2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 03/04


Z a r z ą d z e n i e  nr 3/03
z dnia 9 stycznia 2004 roku
Wójta Gminy Sicienko

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej dla oceny i wyboru oferty w przetargu nieograniczonym lokalnym na realizację zadania pn.„Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej z przepompowniami”

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r nr 142 poz.1591, z 2002 r nr 23 poz.220, nr 62poz. 558, nr 113 poz.984) w związku z Podręcznikiem Procedur zawierania umów na wykonanie robót opracowanym na podstawie SCR-SEC(1999) 1801/2 i „Practical Guide to Phare, ISPA&SAPARD contract procedure” z grudnia 2000 oraz ustawy z dnia 29 grudnia 1993r o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) (Dz.U. Nr 1 poz.2 z późn.zm.); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996r w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz.U. Nr 16 poz 82 z późn.zm.); Programu Operacyjnego SAPARD; Rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/99 z 21 czerwca 1999r o wsparciu wspólnoty dla działań przedakcesyjnych na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich w krajach kandydujących Europy Środkowej i Wschodniej w okresie przedakcesyjnym; Instrukcji w sprawie udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty w ramach współpracy wspólnotowej z krajami trzecimi przyjętej przez Komisję Europejską w dniu 10 listopada 1999r

 

Z a r z ą d z a m,  co następuje:

§ 1

Powołuje się komisje przetargową dla oceny i wyboru oferty na realizację projektu pn. „Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej z przepompowniami” w składzie:

1. Krzysztof Kula            - Przewodniczący
2. Iwona Ościak             - Sekretarz
3. Maria Oczkowska        - Członek
4. Anna Karczewska        - Członek
5. Stanisław Jurak           - Członek
6. Kazimierz Stefanowski - Ekspert

§ 2

  1. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów zawartych w Dokumentacji przetargowej dla budowy kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wojnowo, Dąbrówka Nowa, Kamieniec, Strzelewo wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Dąbrówka Nowa, Kamieniec i Strzelewo.
  2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 26 marca 2003 roku o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy w Sicienku sala nr.1 i dokona rozpatrzenia ich do dnia 31 marca 2003 roku do godz. 15.00.
  3. Komisja rozpocznie prace z dniem powołania i będzie działać zgodnie z instrukcją zawartą w „Podręczniku procedur zawierania umów na wykonanie robót”.

§ 3

Przeprowadzenie procedury oceny ofert opisane zostanie w raporcie z oceny ofert, który zostanie zatwierdzony przez stronę Zamawiającą.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                           W Ó J T

                                             mgr Jan Wach 

 

Plik do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (9 stycznia 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (25 lutego 2004, 12:31:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1836