2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 7/04

 

Z a r z ą d z e n i e   7 /2004
WÓJTA   GMINY   S I C I E N K O
z dnia  17.01.2004 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Pracy  Urzędu Gminy  w Sicienku.

Na podstawie § 104 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz.U. Nr 21 poz. 94 z 1998 roku z późn. zm.)

§ 1

Ustalam Regulamin Prac stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią Regulaminu.

§ 3

Traci moc Regulamin Pracy wprowadzony Zarządzeniem Nr 12/2002 z dnia 31.12.2002

§ 4

Regulamin Pracy wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

                                              

                                              Wójt Gminy Sicienko
 
                                              Jan Wach

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (17 stycznia 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (22 marca 2004, 13:22:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1710