2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 18/04

 

Z a r z ą d z e n i e  nr 18/04
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 5 maja 2004 roku


w sprawie:  upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy Sicienko


Na podstawie art. 110 ust.7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 poz. 593)

Z a r z ą d z a m,  co następuje:

§ 1

Upoważniam Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku Jana Rakoczy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy Sicienko.

§ 2

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku upoważniam specjalistę pracy socjalnej Lucynę Nowakowską do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy Sicienko.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U z a s a d n i e n i e

W chwili wejścia w życie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku straciła moc ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku i utraciły też moc wydane na jej podstawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych. Niniejsze zarządzenie wydano na podstawie obowiązujących obecnie przepisów prawa.

                                                   

                                                       Wójt Gminy Sicienko

                                                     Jan Wach

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (5 maja 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (5 maja 2004, 13:43:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1717