2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 27/04

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 27/04
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 8 lipca 2004 roku


w sprawie: dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach


Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 5, art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)


W ó j t  G m i n y  S i c i e n k o
zarządza, co następuje:


§ 1

Wprowadzić w roku szkolnym 2004/2005 dożywianie w szkołach podstawowych i gimnazjach dla  dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sicienko.

§ 2

Przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku może nastąpić na podstawie wniosku złożonego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku przez rodziców, opiekunów dzieci, pracownika socjalnego lub dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza.

§ 2

Pomoc przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego w ramach przyznanego budżetu przeznaczonego na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.

§ 3

Pomoc przysługuje nieodpłatnie, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

§ 4

W szczególnie uzasadnionych przypadkach upoważnia się kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku do przyznawania dożywiania niezależnie od dochodu rodziny, gdy występują wyjątkowe okoliczności uzasadniające przyznanie pomocy.

§ 5

  1. Dożywianie rozpocząć z dniem 6 września 2004 roku.
  2. Ustalić stawkę za jeden posiłek dla ucznia w wysokości 1,70 zł.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                      W Ó J T

                                       /-/ mgr Jan Wach

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (8 lipca 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (8 września 2004, 12:31:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2027