2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 28/04

 

Z a r z ą d z e n i e  nr 28/04
z dnia 10 sierpnia 2004 roku
Wójta Gminy Sicienko

w sprawie:  powołania Komisji Przetargowej dla oceny i wyboru oferty w przetargu w procedurze MW Małe Roboty na realizację zadania pn.„ Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie”

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r nr 142 poz.1591, z 2002 r nr 23 poz.220, nr 62poz. 558, nr 113 poz.984) oraz zgodnie z Księgą Zamówień Publicznych Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich

 

Z a r z ą d z a m,  co następuje

§ 1

Powołuje się komisję przetargową dla oceny i wyboru oferty na realizację projektu pn. „Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie” w składzie:

  1. Krzysztof Kula  - Przewodniczący
  2. Iwona Ościak  - Sekretarz
  3. Maria Oczkowska  - Członek
  4. Anna Karczewska  - Członek

§ 2

  1. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów zawartych w Dokumentacji przetargowej dla remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie
  2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 6 września 2004 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sicienku sala nr.1.

§ 3

Przeprowadzenie procedury oceny ofert opisane zostanie w raporcie z oceny ofert, który zostanie zatwierdzony przez stronę Zamawiającą.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                               W Ó J T

                                                 /-/ mgr Jan Wach


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (10 sierpnia 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (8 września 2004, 12:37:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1728