2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 30/04

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 30/04
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 23 sierpnia 2004 roku

w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania Statuetki „Siewcy”

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568)

Wójt Gminy Sicienko
zarządza, co następuje:


§ 1

Przyjąć Regulamin przyznawania Statuetki „Siewcy” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                               W Ó J T

                                                 /-/ mgr Jan Wach

 


Regulamin przyznawania Statuetki „Siewcy”


Statuetka „Siewcy” jest wyróżnieniem dla tych, którzy sieją dobrą myśl, podejmują ryzyko, a ciężką pracą osiągając sukces w rozmaitych dziedzinach nie zapominają o fakcie, iż nie sami żyją na świecie

§ 1

1. Ustanawia się wyróżnienie w postaci Statuetki „Siewcy”.
2. Statuetka przyznawana jest za wybitny wkład pracy na rzecz rozwoju Gminy Sicienko.

§ 2

Statuetka przyznana może zostać osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

§ 3

1. Wniosek o przyznanie Statuetki złożyć może:
a) grupa mieszkańców Gminy Sicienko – co najmniej 5 osób,
b) co najmniej 3 radnych gminy,
c) rada sołecka,
2. Wniosek powinien zawierać:
a) omówienie całokształtu działalności kandydata i wskazanie, za jakie osiągnięcia proponuje się przyznanie Statuetki,
b) charakterystykę kandydata,
c) wszelkie inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy rozpatrywaniu kandydatury.
3. Wniosek składa się do Wójta Gminy Sicienko.
4. Wójt Gminy Sicienko może przyznać Statuetkę z własnej inicjatywy.
5. W sytuacji, określonej w ust. 4 przepisów ust. 2 nie stosuje się.
6. Kandydat, któremu ma być przyznana Statuetka winien wyrazić zgodę na jej przyjęcie.

§ 4

Wyróżnienie w postaci Statuetki przyznaje Wójt Gminy Sicienko po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Rady Gminy Sicienko.

§ 5

1. W ciągu roku można przyznawać nie więcej niż 6 Statuetek.
2. Wręczenie Statuetki może się odbyć podczas Sesji Rady Gminy, podczas uroczystości o zasięgu ogólnogminnym lub innych uroczystości, których tematyka, miejsce i termin podane zostały do publicznej wiadomości na terenie Gminy Sicienko.
3.
Wręczenie Statuetki winno się odbyć nie później niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o jej przyznanie.
4. Nazwiska, firmy lub nazwy laureatów Statuetki wraz z opisem zasług podawane będą do publicznej wiadomości.
5. Urząd Gminy prowadzi ewidencję przyznanych Statuetek.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (23 sierpnia 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (10 września 2004, 15:05:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2227