2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 37/04

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 37 /04
Wójta      G m i n y     S i c i e n k o
z dnia 30 września 2004 roku

 

w sprawie: ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy na 2005 rok.

Na podstawie § 1 Uchwały Nr V-33/1994 Rady Gminy Sicienko z dnia 9.11.1994 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sicienko oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

W Ó J T   G M I N Y
zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć do prac nad budżetem gminy na 2005 rok procentowe wskaźniki wzrostu dochodów w następujących wysokościach:
a) dla podatku rolnego                    maksymalnie do   4,0%
b) dla podatku od nieruchomości      maksymalnie do   4,0 %
c) dla pozostałych podatków i opłat   maksymalnie do   4,0 %
d) dla pozostałych dochodów            maksymalnie do   4,0 %

2. Wpływy ze sprzedaży i dzierżawy mienia gminnego ustalić szacunkowo.

§ 2

1. Przyjąć następujące wskaźniki procentowe wydatków bieżących w poszczególnych działach:
a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo               maksymalnie do  3,0 %
b) Dział 020 – Leśnictwo                              maksymalnie do   2,0 %
c) Dział 600 – Transport i łączność                maksymalnie do   3,0%
d) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa      maksymalnie do   3,0 %
e) Dział 750 – Administracja publiczna           maksymalnie do   3,0 %
f)  Dział 751 – Urzędy naczelnych organów
        władzy państwowej, kontroli i ochrony
       prawa oraz sądownictwa                        maksymalnie do   3,0 %
g) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
        i ochrona przeciwpożarowa                   maksymalnie do   3,0 %
h) Dział 801 – Oświata i wychowanie             maksymalnie do   3,0 %
g) Dział 851 – Ochrona zdrowia                    maksymalnie do   3,0 %
i)  Dział 852 – Opieka społeczna                  maksymalnie do   3,0 %
j)  Dział 900 – Gospodarka komunalna
         i ochrona środowiska                          maksymalnie do   3,0 %
k) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  maksymalnie do  4,0 %
l) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport             maksymalnie do  1,0 %

2. Dopuszcza się możliwość wyższych wydatków w poszczególnych działach, niż określono w punkcie 1, w przypadku zwiększenia zakresu planowanych działań.

§ 3

1. Przyjąć procentowy wskaźnik wzrostu wydatków na wynagrodzenia   3,0 %.

2. Wskaźnik, o którym mowa w punkcie 1 nie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli osiągających kolejny stopień awansu zawodowego.

§ 4

1. Ustalić wydatki na inwestycje w wysokości do 25 % planowanych dochodów bez dotacji celowych.

§ 5

1. Ustalić rezerwę budżetową w wysokości do 1 % planowanych wydatków.

§ 6

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Zarządzenie ogłasza się w sposób miejscowo przyjęty.

 

                                           W Ó J T

                                             /-/mgr Jan Wach

 

 


 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (30 września 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (12 października 2004, 10:42:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2204