2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 41/04

 

ZARZĄDZENIE NR 41/04/
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 12.10.2004 r.

w sprawie:  powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej.


Na podstawie art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) w związku z  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Gminną.Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną jako organ doradczy Wójta Gminy Sicienko w sprawach zagospodarowania przestrzennego, zwaną dalej Komisją.

§ 2
                                                        

Komisję powołuję na okres do końca 2005 r.

§ 3

Powołuję następujący skład Komisji:

  1. mgr inż. arch. Zofia Banach – rekomendowana przez Północną Okręgową Izbę  Urbanistów,
  2. mgr inż. arch. Agnieszkę Kujath-Jaworska – rekomendowana przez Stowarzyszenie Architektów Polskich
  3. Michał Kowalski - inspektor Urzędu Gminy
  4. Krzysztof Kula  -  z-ca Wójta Gminy Sicienko

§ 4

Organizację oraz zasady działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna jest organem doradczym Wójta Gminy Sicienko w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Wójt Gminy Sicienko powołując Komisję ustala, w drodze regulaminu, jej organizację i tryb działania.
W skład komisji wchodzą osoby o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego, w tym co najmniej w połowie osoby rekomendowane przez branżowe stowarzyszenia i samorządy zawodowe.
Na wniosek Wójta Gminy Sicienko.branżowe stowarzyszenia i samorządy zawodowe rekomendowały następujące osoby:
1. Północna Okręgowa Izba Architektów rekomendowała mgr inż. arch. Zofię Banach
2. Stowarzyszenie  Architektów Polskich rekomendowało mgr inż. arch. Agnieszkę Kujath-Jaworską,

Pozostałych członków Komisji, w liczbie nie przekraczającej 50% składu Komisji, wyznaczył Wójt Gminy Sicienko

                                            W Ó J T

                                              mgr Jan Wach

 

Załącznik nr 1 -

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (12 października 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (1 grudnia 2004, 11:03:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2261