2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 42/04

 

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Sicienko
NR 42/04/ z dnia 12.10.2004 r.

w sprawie:  ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami ) zarządzam, co następuje:
 

§ 1

  1. Członkowie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej nie będący pracownikami Urzędu Gminy otrzymują wynagrodzenie z tytułu pracy w Komisji w wysokości 300 zł za każde posiedzenie.

§ 2

  1. Wynagrodzenia, o których mowa w § 1 płatne będą na podstawie listy obecności na posiedzeniu Komisji.
  2. Podstawą stwierdzenia obecności na posiedzeniu Komisji jest podpis członka złożony na liście obecności na każdym posiedzeniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2005 roku.

 

UZASADNIENIE

Dnia 12.10.2004 roku Wójt Gminy Sicienko podpisał zarządzenie nr  41/04 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
Osoby będące członkami Komisji służą Wójtowi swoim doświadczeniem i zdobytą wiedzą, są to osoby posiadające wykształcenie i przygotowanie fachowe związane bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego.
Komisja odpowiada za formułowanie ustaleń z jej posiedzeń i odpowiada za merytoryczny nadzór nad całokształtem prac w tym za sporządzanie protokołów z posiedzeń.
Dla członków Komisji którzy nie są pracownikami Urzędu Gminy w Sicienku  uzasadnione jest im przyznanie  wynagrodzenia za pracę w Komisji.

 

                                         W Ó J T

                                          mgr Jan Wach

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (12 października 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (1 grudnia 2004, 11:10:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1780