2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 51/04

 

Z a r z ą d z e n i e  Nr 51/04
 Wójta Gminy Sicienko
z dnia 10 grudnia 2004r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2005 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2005 zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Sicienko.

§ 2

1. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sicienko
www.bip.sicienko.pl w dziale konkursy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                       W Ó J T

                                      /-/ mgr Jan Wach

Załącznik Nr 1

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (10 grudnia 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (10 grudnia 2004, 12:38:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1526