2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 53/04

 

ZARZĄDZENIE NR 53/04
 Wójta  Gminy  Sicienko
z dnia 13 grudnia   2004 roku

      Zmieniające Uchwałę   Nr  XV/79/04 Rady Gminy Sicienko z dnia  25 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok zmienioną:
- Uchwałą Nr XVII/100/04 Rady Gminy Sicienko z dnia 21 kwietnia 2004 roku
- Uchwałą Nr XVIII/103/04 Rady Gminy Sicienko z dnia 19 maja 2004 roku
- Zarządzeniem Nr 22/04 Wójta Gminy Sicienko z dnia  11 czerwca 2004 roku  
- Uchwałą Nr XIX/124/04 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 czerwca 2004 roku
- Zarządzeniem Nr 33/04 Wójta Gminy Sicienko z dnia  1 września 2004 roku
- Uchwałą Nr XX/131/04 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 września 2004 roku
- Zarządzeniem Nr 35/04 Wójta Gminy Sicienko z dnia  30 września 2004 roku
- Zarządzeniem Nr 40/04 Wójta Gminy Sicienko z dnia  12 października 2004 roku
- Uchwałą Nr XXI/146/04 Rady Gminy Sicienko z dnia  27 października 2004 roku
- Zarządzeniem Nr 43/04 Wójta Gminy Sicienko z dnia  8 listopada 2004 roku
- Uchwałą Nr XXII/153/04 Rady Gminy Sicienko z dnia  8 grudnia 2004 roku

Na podstawie art. 109,124,128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku  Nr 15, poz.148 zm.: z 2003 roku Dz.U. Nr 45, poz. 391; Dz.U.  Nr 65, poz. 594; Dz.U. Nr 96, poz. 874; Dz.U.  Nr 166, poz. 1611; Dz.U.  Nr 189, poz. 1851; z 2004 roku Dz.U. Nr 19 poz.177);  ; § 11 pkt. 1 Uchwały Nr XV/79/04 Rady Gminy Sicienko z dnia  25 lutego 2004 roku

W ó j t    G m i n y
zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie  wydatków na 2004 rok w zakresie przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej  zgodnie z  załącznikiem nr 2 do uchwały.

 § 2

W związku z powyższym § 2 wyżej wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się wydatki gminy w wysokości:                                                      15.753.400,- zł
      ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1)  Wydatki bieżące kwotę:                                                                  13.272.088,- zł
w tym na :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                         6.824.512,- zł
b)  dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie
       zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                      70.000,- zł
                  ( zgodnie z załącznikiem Nr 5)
c) wydatki bieżące związane z realizacją zadań  z zakresu 
      administracji rządowej i innych zadań zleconych
       gminie ustawami w wysokości                                                         1.394.472,- zł
          ( zgodnie z załącznikiem Nr 3) 
 d)  wydatki związane z realizacją zadań wynikających
      z porozumień zawartych między jednostkami
      samorządu terytorialnego w wysokości:                                               406.200,- zł
               ( zgodnie z załącznikiem Nr 4)
 e) wydatki na obsługę długu gminy                                                           64.995,- zł

 f)  wydatki na realizację zadań określonych
      w programie profilaktyki i rozwiązywania
      problemów alkoholowych                                                                   118.060,- zł

2) Wydatki majątkowe kwotę                                                                2.481.312,- zł
w  tym na:
1.wydatki inwestycyjne                                                                        2.481.312 ,- zł
    ( zgodnie z załącznikiem Nr 6)
 z tego:
                   - wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań z zakresu 
 administracji rządowej i innych zadań zleconych
 gminie ustawami w wysokości                                                                    8.235,- zł
             ( zgodnie z załącznikiem Nr 3) 

3.    Deficyt budżetowy w wysokości                                                          663.000,- zł

- Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.


U z a  s a d n i e n i e

W wyniku analizy wykonania budżetu dokonano przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany spowodowane są  koniecznością zwiększenia planu na wydatki związane z wypłatą  odszkodowań za przejęte drogi.

 

                                                                        W Ó J T

                                                                          mgr Jan Wach

Załącznik:

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (13 grudnia 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (29 grudnia 2004, 11:14:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2064