2005

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2005

Zarządzenie nr 62/05

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej [...]

Zarządzenie 61/05

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2005 rok [...]

Zarządzenie 60/05

w sprawie instrukcji stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie 59/05

w sprawie dokonania zmian w procedurze naboru na wolne stanowiska urzędnicze [...]

Zarządzenie 58/05

w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi [...]

Zarządzenie 57/05

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sicienku [...]

Zarządzenie 56/05

w sprawie zatwierdzenia cen za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku [...]

Zarządzenie 55/05

w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia czasu, miejsca, okoliczności i przyczyn wypadkupodczas gminnych zawodów sportowo - pożarniczych w Teresinie w dniu 12.06.2005 roku [...]

Zarządzenie 54/05

w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Gminy w Sicienku i procedury jego aktualizacji [...]

Zarządzenie 53/05

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko projektu budżetu gminy na 2006 rok [...]

Zarządzenie 52/05

w sprawie wprowadzenia procedury corocznego wydawania informatora budżetowego pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?"   [...]

Zarządzenie 51/05

w sprawie zatwierdzenia cen za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku [...]

Zarządzenie 50/05

w sprawie ustalenia zasad naboru pracowników w Urzędzie Gminy w Sicienku na stanowiska nie objęte konkursem [...]

Zarządzenie 49/05

w sprawie ustalenia zasad naboru na wolone stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie nr 48/05

w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Sicienku Uwaga:Polityka bezpieczeństwa oraz Instrukcja zarządzania systemem informatycznym są dokumentami wewnętrznymi Urzędu Gminy i nie stanowią informacji publicznej w [...]

Zarządzenie 47/05

w sprawie powołania komisji przetargowej [...]

Zarządzenie 46/05

w sprawie zmiany budżetu [...]

Zarządzenie 45/05

w związku z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2005 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków [...]

Zarządzenie 44/05

w sprawie wyboru podmiotów do realizacji w 2005 roku zadań publicznych [...]

Zarządzenie 43/05

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu gminy na 2006  rok z  uwzględnieniem przyjętych założeń [...]

Zarządzenie 42/05

w sprawie: ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy na 2006 rok [...]

Zarządzenie 41/05

w sprawie: powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych [...]

Zarządzenie 40/05

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie Gminy Sicienko wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 roku [...]

Zarządzenie 39/05

w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji, konserwacji i utrzymania w czystości tablic informacji lokalnej na terenie Gminy Sicienko [...]

Zarządzenie 38/05

w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie Gminy Sicienko [...]

Zarządzenie 37/05

w sprawie zmian w składzie obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia na terenie Gminy Sicienko wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoliej Polskiej w dniu 25 września 2005 roku   [...]

Zarządzenie 36/05

w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie 35/05

w sprawie zmiany budżetu [...]

Zarządzenie 34/05

w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Sicienko dotyczących zmiany granic pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Sicienko [...]

Zarządzenie 33/05

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie Gminy Sicienko wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005 roku [...]

Zarządzenie 32/05

w sprawie zmiany budżetu [...]

Zarządzenie 31/05

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku   [...]

Zarządzenie 30/05

w sprawie zatwierdzenia regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w części mieszkaniowej w Urzędzie Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie 29/05

w sprawie utworzenia, wykorzystania oraz aktualizowania bazy danych o organizacjach pozarządowych pod nazwą: „Mapa aktywności organizacji pozarządowych” [...]

Zarządzenie 28/05

w sprawie powołania zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za wdrożenie w Urzędzie Gminy w Sicienku zadań przyjętych do realizacji w ramach programu „Przejrzysta Polska”. [...]

Zarządzenie 27/05

w sprawie zmiany budżetu [...]

Zarządzenie 26/05

w sprawie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach [...]

Zarządzenie 25/05

w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku [...]

Zarządzenie 24/05

w sprawie czasowego ograniczenia poboru wody dla celów innych niż konsumpcyjne i inwentarzowe [...]

Zarządzenie 23/05

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej [...]

Zarządzenie 22/05

w sprawie: powołania gminnej komisji do oceny ogrodów zgłoszonych do konkursu „Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim” [...]

Zarządzenie 21/05

w sprawie powołania Komisji odbioru inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Wojnowo - Strzelewo wraz z przepompowniami ścieków w Dąbrówce Nowej, Kamieńcu i Strzelewie" [...]

Zarządzenie 20/05

- zmieniające Zarządzenie Nr 8/05 Wójta Gminy Sicienko z dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na  2005 rok     Załącznik nr 1 - [...]

Zarządzenie 19/05

w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej [...]

Zarządzenie 18/05

w sprawie powołania komisji przetargowej [...]

Zarządzenie 17/05

  Zarządzenie Nr 17/05 Wójta Gminy Sicienko z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie: wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Sicienku Na podstawie art. 36 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o [...]

Zarządzenie 16/05

 ZARZĄDZENIE Nr 16/2005Wójta Gminy Sicienko z dnia 6 kwietnia 2005 roku w sprawie ; ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Sicienku Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie 15/05

  Zarządzenie nr 15/05Wójta Gminy Sicienkoz dnia 16 marca 2005 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 [...]

Zarządzenie 14/05

  ZARZĄDZENIE Nr 14/2005 Wójta Gminy Sicienkoz dnia 28.02.2005 roku w sprawie: zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku Na podstawie § 1 p. 1 Uchwały nr X/54/03 Rady Gminy Sicienko z [...]

Zarządzenie 13/05

  Zarządzenie Nr 13/2005 Wójta Gminy Sicienko z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie ; powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku Na podstawie art.30 ust 1pkt 5 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie 12/05

  ZARZĄDZENIE Nr 12/2005 Wójta Gminy Sicienkoz dnia 10.02.2005 roku   w sprawie: zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku Na podstawie § 1 p. 1 Uchwały nr X/54/03 Rady Gminy [...]

Zarządzenie 11/05

  Zarządzenie 11 /05 WÓJTA   GMINY   S I C I E N K Oz dnia  3 lutego 2005 roku w sprawie : oświadczenia w sprawie wykonania prawa pierwokupu Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie 10/05

  Zarządzenie nr 10/05 Wójta Gminy Sicienkoz dnia 26 stycznia 2005 roku zmieniające  Zarządzenie Wójta Gminy  Sicienko  nr 54/2004 z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia odpłatności  za wynajem lokali [...]

Zarządzenie nr 9/05

  Zarządzenie nr 9/05 z dnia 25 stycznia 2005 rokuWójta Gminy Sicienko w sprawie: powołania Komisji Przetargowej dla oceny i wyboru oferty w przetargu w procedurze NS Zakupy Krajowe na realizację zadania pn.„ Wyposażenie klas [...]

Zarządzenie 8/05

  ZARZĄDZENIE  NR 8/05  W ó j t a     G m i n y     S i c i e n k oz dnia  25 stycznia 2005 roku  w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji budżetu gminy na  2005 rok Na [...]

Zarządzenie 7/05

  Z a r z ą d z e n i e  Nr 7/05 Wójta Gminy Sicienkoz dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie: powołania Komisji  w celu oceny  ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć [...]

Zarządzenie 6/05

  Z a r z ą d z e n i e  Nr 6 /05  Wójta Gminy Sicienkoz dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie: wyboru podmiotów do realizacji w 2005 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Na [...]

Zarządzenie 5/05

  Z a r z ą d z e n i e  Nr 5/05 Wójta Gminy Sicienkoz dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie: wyboru podmiotów do realizacji w 2005 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Na podstawie art. [...]

Zarządzenie 4/05

  Z a r z ą d z e n i e  Nr 4/05 Wójta Gminy Sicienkoz dnia 10 stycznia 2005 roku w sprawie: powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2005 roku zadania [...]

Zarządzenie 3/05

  Z a r z ą d z e n i e  Nr 3/05 Wójta Gminy Sicienkoz dnia 10 stycznia 2005 roku  w sprawie: powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2005 roku [...]

Zarządzenie 2/05

  Zarządzenie 2   /05  WÓJTA   GMINY   S I C I E N K O                        z dnia  [...]

Zarządzenie 1/05

  ZARZĄDZENIE NR 1/2005 Wójta Gminy Sicienkoz dnia 6 stycznia 2005 roku w sprawie: korzystania z dożywiania dla osób nie będących uczniami szkół podstawowych i gimnazjów, kierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Na [...]

metryczka