Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
w Wojnowie
__________________________________

Wojnowo 1A, 86-014 Sicienko
telefon / fax 52 58-70-566


konto: Raiffeisen  Bank Polska S.A.,
nr 81 1750 0012 0000 0000 2358 8463

 

Stowarzyszenie zarejestrowano 24.05.2005 r.
Siedziba stowarzyszenia mieści się
w Szkole Podstawowej  im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie.
Terenem działania jest cały kraj.

 

Skład Zarządu:

 1. Dorota Politowicz  - Prezes
 2. Anna Andrzejewska   - Wiceprezes
 3. Monika Polewska - Skarbnik
 4. Małgorzata Jóźwiak -  Sekretarz

Główne cele:

 • wspieranie aktywności mieszkańców, w tym popieranie inicjatyw młodzieżowych;
 • upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki i tradycji;
 • upowszechnianie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • rozwijanie kultury fizycznej i sportu, inicjowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
 • promocja i organizowanie wolontariatu oraz działalności charytatywnej;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz rozwój przedsiębiorczości osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem;
 • działania na rzecz rozwoju demokracji, integracji europejskiej oraz podtrzymywania tradycji narodowej.

Działalność organizacji, osiągnięcia:

 • Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych  w Wojnowie jest laureatem IV edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne, realizowane przez organizacje pozarządowe pn. "Rodzynki z pozarządówki". Gala wręczenia nagród odbyła się 13 czerwca 2011r. w Pałacu w Ostromecku.

Pozyskanie środków na organizację zajęć pozalekcyjnych, zagospodarowanie czasu wolnego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży:

 • dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na projekt "Sztubacy na start" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na projekt "Żacy na start" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

 • dotacja w ramach programu „Równać Szanse 2005-Ogólnopolski Konkurs Grantowy” Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację projektu „Przedmoście Bydgoskie-ścieżka historyczno-archeologiczna”;
 • dotacja z Urzędu Gminy w Sicienku na projekt „Utworzenie i prowadzenie świetlicy środowiskowej w Wojnowie”;
 • grant z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na projekt „Doposażenie świetlicy środowiskowej w Wojnowie”; 
 • dotacja z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności English Teaching na projekt „Let`s play-bawmy się i uczmy z językiem angielskim”;
 • dotacja w ramach Programu Równać Szanse 2006–Projekty Modelowe Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na projekt „Przedmoście Bydgoskie II”;
 • dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu Pożyteczne Ferie na projekt „I Ty możesz, i Ty potrafisz”;
 • dotacja w ramach programu „Wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i w małych  miastach” Fundacji PZU na projekt „AGATA-Akademia Gminnych Ambitnych Talentów Audialnych”,
 • dofinansowanie z  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na projekt „Wojnowska Akademia Aktywności Dzieci i Młodzieży”
 • dotacja z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności English Teaching na projekt „Join us – bawmy się i twórzmy razem”
 • wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu  Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych na projekt „Akademia Aktywności Dzieci i Młodzieży”
 • dofinansowanie z środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na projekt „COOL-TURA”, realizowany w partnerstwie z Zespołem Szkół im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie
 • grant w ramach programu Meet and Code na zorganizowanie wydarzenia pt. Escape room w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania. Organizatorami inicjatyw są SAP oraz partnerzy tworzący sieć TechSoup Europe;
 • grant w ramach programu Meet and Code na zorganizowanie wydarzenia pt. Kodowanie na dywanie w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania Organizatorami inicjatyw są SAP oraz partnerzy tworzący sieć TechSoup Europe;
 • zakwalifikowanie sie do programu #SuperKoderz;
 • grant w ramach programu Meet and Code na zorganizowanie wydarzenia pt. Magia klocków w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania. Organizatorami inicjatyw są SAP oraz Fundacja TechSoup Europe. Grant przeznaczono na zakup zestawu Lego Mindstorms EV3.

Realizowanie działań na rzecz środowiska lokalnego i popularyzacji walorów gminy Sicienko:

 • dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi na realizację projektu „Pamięć i poznanie”;
 • dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Patriotyzm Jutra na projekt „Historia w kolorze sepii”;
 • opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego „Umocnienia Przedmościa Bydgoskiego”;
 • dotacja z Fundacji „Fundusz Współpracy” na projekt „ Szlak rowerowy na terenie gminy Sicienko-podnoszenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska w oparciu o aktywne formy edukacji”. Partnerem w realizacji projektu jest Gmina Sicienko,
 • opracowanie i wydanie przewodnika "Turystyczny szlak rowerowy Edukacji Przyrodniczej w gminie Sicienko"

Prowadzenie działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Sicienko:

 • dotacja w ramach Programu „Równe Szanse–Kolorowa Akademia” Fundacji im. Stefana Batorego na projekt „Kolorowy świat”;
 • dotacja z Fundacji PZU na projekt „Razem doświadczymy świata”,
 • dotacja z Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu "Równe Szanse - Kolorowa Akademia" na projekt "W Teatrolandii"
 • dotacja w ramach Programu "Równe Szanse- Kolorowa Akademia" Fundacji im. Stefana Batorego na projekt "Kolory sztuki"
 • dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” na projekt „W-ŁĄCZNIK”, realizowany w partnerstwie z  Zespołem Szkół im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie
 • dotacja z MEN na projekt  „PEST-ka”, realizowany w partnerstwie z Zespołem Szkół im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie w ramach zadania publicznego „Bezpieczna i przyjazna szkoła - edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Upowszechnianie idei integracji europejskiej, praw człowieka oraz swobód obywatelskich:

 • dotacja z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na projekt „My w Unii”;
 • dotacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu Fundacji Edukacja dla Demokracji na projekt „Kolory Czarnego Lądu”

Organizowanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz promocja wolontariatu:

 • dotacja z Urzędu Gminy w Sicienku na projekt "Kopią i kuszą"
 • dotacja z Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach programu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów na projekt "Okno na świat";
 • dotacja w ramach Programu Grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel się posiłkiem!” na projekt „Zdrowi rośniemy, bo z Danonem jemy”

Wspieranie działalności opiekuńczo-wychowawczej Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie:

 • projekt "Zainwestuj w siebie" współfinansowany z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego "Żyj z Pasją!Program wspierania uzdolnień i zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży", realizowanego w rządowym programie na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
 • dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na projekt „Mówimy Stop! przemocy i agresji w szkole”,
 • pozyskanie środków na wydanie materiałów okolicznościowych promujących szkołę;
 • dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli;
 • dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na projekt „Życie Potulickiej–urok tamtych lat”;

Wymiana doświadczeń oraz współpraca z lokalnymi i ponadlokalnymi organizacjami
i instytucjami:

 • prowadzenie warsztatów w Marózie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu kraju;
 • prezentacja działań stowarzyszenia podczas Gali X-lecia Programu "Równać Szanse", zorganizowanej we wrześniu 2011r. w Łochowie k. Warszawy;
 • prezentacja działań stowarzyszenia na Forach Edukacyjnych w Olsztynie i w Słupsku;
 • współpraca ze szkołami z terenu gminy Sicienko;
 • prezentacja rozwiązań wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i młodzieży wiejskiej na ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w Sejmie RP;
 • współudział w pracach założycielskich stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”,
 • opracowanie i wydanie w ramach Biblioteki Akademii Programu Równać Szanse Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży publikacji metodycznej "Odkrywcy lokalnych skarbów"

metryczka


Wytworzył: Aldona Szwajca, Prezes stowarzyszenia (20 czerwca 2005)
Opublikował: Anna Iwaniuk (12 lipca 2005, 15:22:01)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (1 czerwca 2021, 11:28:25)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10301