Załatwianie spraw

Szanowni Państwo!

Oddajemy do Waszej dyspozycji karty usług, które pomogą sprawnie i wygodnie załatwiać sprawy w Urzędzie.

Karty usług zawierają pełną informację o danej sprawie: podstawę prawną, wymagane dokumenty, opłaty, terminy i sposób załatwienia sprawy a także stanowisko odpowiedzialne za załatwienie sprawy.

Większość kart usług zawiera wzory wniosków, które po wypełnieniu można przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy, pokój nr 11. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy, pod wskazanymi w kartach usług numerami telefonów.

Sprawy można załatwiać w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek- 7:30-15:30

wtorek 7:30-17:00

piątek 7:30-14:00


 Sekcja Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich


     tel. 52 58 70 758

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (236kB) pdf

  • Wydanie zaświadczenie stwierdzającego  brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa- zawarcie małżeństwa przed duchownym- karta (211kB) pdf wniosek (55kB) word
Dowody osobiste:

        Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (229kB) pdf

Ewidencja Ludności:

           Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (231kB) pdf


Referat Organizacyjny:

tel. 52 58 70 751


tel. 52 58 70 404

Zmiany od 20 maja 2017 roku Druki i formularze

tel. 52 58 70 401

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (19kB) word
Referat Oświaty, Kultury i Sportu:

             tel. 52 58 70 742


Referat Finansów:

tel. 52 58 70 753

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (261kB) pdf

  • Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów - {fn102} wniosek (56kB) word
  • Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy - karta (159kB) pdf wniosek (58kB) word

Sekcja Świadczeń Rodzinnych:

Terminy wypłaty świadczeń rodzinnych (35kB) word

tel. 52 58 70 765

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:


tel. 52 55 41 237tel. 52 58 70 318

tel. 52 55 41 225


tel. 52 58 70 770


Sekcja Dróg i Ochrony Przeciwpożarowej

             tel. 52 58 70 240
Biuro Rady Gminy, turystyki i promocji gminy
:

tel. 52 58 70 757


         wniosek (94kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Anna Iwaniuk, Referat Organizacyjny (29 listopada 2005)
Opublikował: Anna Iwaniuk (29 listopada 2005, 13:34:36)

Ostatnia zmiana: Anna Kuczawska (14 października 2020, 14:33:00)
Zmieniono: dodano karty usług

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 56070