2006

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2006

Zarządzenie 59/2006

w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organu podatkowego Gminy Sicienko z dnia 29 grudnia 2006 roku [...]

Zarządzenie 58/2006

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich  zdnia 29 grudnia 2006 roku [...]

Zarządzenie 57/2006

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej z dnia 29 grudnia 2006 roku [...]

Zarządzenie 56/2006

w sprawie zmiany budżetu z dnia 29 grudnia 2006 roku [...]

Zarządzenie 55/2006

w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z dnia 29 grudnia 2006 roku [...]

Zarządzenie 54/2006

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienku z dnia 5 grudnia 2006 roku [...]

Zarządzenie 53/2006

w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Sicienko  z dnia 5 grudnia 2006 roku [...]

Zarządzenie 52/2006

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2007 roku zadań publicznych z dnia 5 grudnia 2006 roku [...]

Zarządzenie 51/2006

w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2006 roku [...]

Zarządzenie 50/2006

w sprawie zmiany budżetu z dnia 24 listopada 2006 roku [...]

Zarządzenie 49/2006

w sprawie zmiany budżetu z dnia 20 listopada 2006 roku [...]

Zarządzenie 48/2006

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko projektu budżetu gminy na 2007 rok Zarządzenie nr 48/2006z dnia 14 listopada 2006 roku [...]

Zarządzenie 47/2006

w sprawie zmiany budżetu z dnia 7 listopada 2006 roku [...]

Zarządzenie 46/2006

w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na obsługę bankową dla Urzędu Gminy i jednostek podległych z dnia 6 lisopada 2006r. [...]

Zarządzenie 45/2006

w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy z dnia 30 października 2006 roku   Załącznik do Zarządzenia 45/2006 do wglądu w Urzędzie Gminy, w godzianch pracy. [...]

Zarządzenie 44/2006

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienku z dnia 30 października 2006 roku [...]

Zarządzenie 43/2006

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Samsiecznie z dnia 26 października 2006 roku [...]

Zarządzenie 42/2006

w sprawie: powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w Gminie Sicienko z dnia 19 października 2006 roku [...]

Zarządzenie 41/2006

w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem lokali Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku z dnia 10 października 2006 roku [...]

Zarządzenie 40/2006

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport [...]

Zarządzenie 39/2006

w sprawie dokonania zmian w Polityce Bezpieczeństwa Urzędu Gminy w Sicienku z dnia 9 października 2006 roku Uwaga:Polityka bezpieczeństwa a tym samym załączniki do niej są dokumentami wewnętrznymi Urzędu Gminy i nie stanowią [...]

Zarządzenie 38/2006

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu gminy na 2007 rok z uwzględnieniem przyjętych założeń z dnia 29 września 2006 roku [...]

Zarządzenie 37/2006

w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy na 2007 rok z dnia 29 września 2006 roku [...]

Zarządzenie 36/2006

w sprawie udziału w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania z dnia 14 września 2006 roku [...]

Zarządzenie 35/2006

w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Sicienko na czas wojny z dnia 13 wrzesnia 2006 roku Regulamin... (tj. załącznik nr 1 do Zarządzenia) opracowuje się i przechowuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia [...]

Zarządzenie 34/2006

w sprawie zmiany budżetu z dnia 11 września 2006 roku [...]

Zarządzenie 33/2006

w sprawie powołania Komisji odbioru inwestycji pn. "Renowacja elewacji i dachu budynku Izby Tradycji Kulturalnej" z dnia 31 sierpnia 2006 roku [...]

Zarządzenie 32/2006

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2006 roku z dnia 25 sierpnia 2006 roku [...]

Zarządzenie 31/2006

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku z dnia 25 sierpnia 2006 roku  [...]

Zarządzenie 30/2006

w sprawie dokonania zmian w procedurze naboru na wolne stanowiska urzędnicze z dnia 3 sierpnia 2006 roku [...]

Zarządzenie 29/2006

w sprawie zmiany budżetu z dnia 3 sierpnia 2006 roku [...]

Zarządzenie 28/2006

w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Sicienko z dnia 21 lipca 2006 roku [...]

Zarządzenie 27/2006

w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem lokali Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku z dnia 21 lipca 2006 roku [...]

Zarządzenie 26/2006

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Podinspektora ds. rolnictwa, ekologii i ochrony środowiska z dnia 17 lipca 2006 roku [...]

Zarządzenie 25/2006

w sprawie: zatwierdzenia opłat w zakresie dokonywania uzgodnień projektów infrastruktury technicznej: wodociągów, linii telefonicznych, gazowych i energetycznych i tym podobnych pobieranych przez Zakład Komunalny w Sicienku z dnia 17 lipca [...]

Zarządzenie 24/2006

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Podinspektora ds. rolnictwa, ekologii i ochrony środowiska z dnia 13 lipca 2006 roku [...]

Zarządzenie 23/2006

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Podinspektora ds. świadczeń rodzinnych z dnia 13 lipca 2006 roku [...]

Zarządzenie 22/2006

w sprawie dokonania zmian w procedurze naboru na wolne stanowiska urzędnicze z dnia 13 lipca 2006 roku [...]

Zarządzenie 21/2006

w sprawie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach z dnia 6 lipca 2006 roku [...]

Zarządzenie 20/2006

w sprawie powołania komisji egazaminacyjnej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli z dnia 6 lipca 2006 roku [...]

Zarządzenie 19/2006

w sprawie: zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku z dnia 26 czerwca 2006 roku [...]

Zarządzenie 18/2006

w sprawie wprowadzenia do stosowania w Zakładzie Komunalnym w Sicienku Instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy i związków międzygminnych z dnia 19 czerwca 2006 roku [...]

Zarządzenie 17/2006

w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla niektórych spraw prowadzonych przez Urząd Gminy w Sicienku z dnia 19 czerwca 2006 roku [...]

Zarządzenie 16/2006

w sprawie ustalenia regulaminu premiowania pracowników Urzędu Gminy w Sicienku zatrudnionych na stanowiskach obsługi z dnia 13 czerwca 2006 roku [...]

Zarządzenie 15/2006

w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Sicienku z dnia 31 maja 2006 roku [...]

Zarządzenie 14/2006

w sprawie: powołania gminnej komisji do oceny ogrodów zgłoszonych do konkursu „Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim” z dnia 29 maja 2006 roku [...]

Zarządzenie 13/2006

w sprawie: powołania Komisji odbioru inwestycji pn.„Przebudowa drogi gminnej nr 050311C Trzemiętowo-Trzemiętowo Kolonia”. z dnia 25 maja 2006 roku [...]

Zarządzenie 12/2006

w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sicienku z dnia 24 maja 2006 roku Zmiany: Uchylone [...]

Zarządzenie 11/2006

w sprawie ustalenia 26 maja 2006 roku jako dnia wolnego od pracy z dnia 23 maja 2006 roku [...]

Zarządzenie 10/2006

w sprawie zmiany budżetu z dnia 16 maja 2006 roku [...]

Zarządzenie 9/2006

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej z dnia 20 marca 2006 roku [...]

Zarządzenie 8/2006

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej z dnia 20 marca 2006 roku [...]

Zarządzenie 7/2006

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok Zarządzenie nr 7/2006 -z dnia 20 marca 2006 roku [...]

Zarządzenie 6/2006

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Sicienko z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych z dnia 24 lutego 2006 roku [...]

Zarządzenie nr 5/2006

w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie 4/2006

w sprawie powołania Komisji w celu oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych [...]

Zarządzenie 3/2006

w sprawie ustalenia w roku 2006 dni dodatkowo wolnych od pracy [...]

Zarządzenie 2/2006

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie 1/2006

w sprawie powołania komisji przetargowej [...]

metryczka